Obsah

Systém pro oddělený sběr odpadu v obci Ondřejov

 

Název projektu: Systém pro oddělený sběr odpadu v obci Ondřejov

Reg.číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012126

 

Předmětem projektu, který realizuje obec Ondřejov, je zkvalitnění a navýšení kapacity stávajícího systému nakládání s plasty, papírem a biologicky rozložitelným odpadem. Cílem projektu je posílit sběrné kapacity na zmíněné druhy odpadu pro občany Ondřejova a zavést nový systém sběru odpadu v obci.

Projekt zahrnuje pořízení sběrných nádob na papír, plasty a BRKO. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity odděleného sběru odpadů ve výši 57,92 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.