Obsah

Projekty

Stavba budovy ZŠ - pravidla dotace MŠMT

133 330 Podmínky a pokyny se spolufinancováním EU pro DSO

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

 

 

Vodovod Ondřejov - rozšíření IV.

V rámci akce ,,Vodovod Ondřejov - rozšíření IV" byla realizována obcí Ondřejov, s finančním přispěním Středočeského kraje, stavba vodovodu SO 01.01 - řad H2, na který je napojeno 8 objektů. Jedná se o novostavbu délky 180,5 m.

 

 

 

Název projektu: Systém pro oddělený sběr odpadu v obci Ondřejov

Reg.číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012126

Předmětem projektu, který realizuje obec Ondřejov, je zkvalitnění a navýšení kapacity stávajícího systému nakládání s plasty, papírem a biologicky rozložitelným odpadem. Cílem projektu je posílit sběrné kapacity na zmíněné druhy odpadu pro občany Ondřejova a zavést nový systém sběru odpadu v obci.

Projekt zahrnuje pořízení sběrných nádob na papír, plasty a BRKO. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity odděleného sběru odpadů ve výši 57,92 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

Projekt Instalace strojních česlí před ČOV Třemblat 

ČOV Třemblat

Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Ondřejov

realizováno za finančního příspěvku z Integrovaného regionálního operačního programu a ze Středočeského kraje

publicita Středočeský kraj Publicita chodníky 2018.docx

publicita IROP Publicita IROP.pdf

Projekt "Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

Stručný popis projektu

Projekt Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov je zaměřen na koupi nové zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky - pro Jednotku SDH v Ondřejově. Žadatelem je obec Ondřejov, zřizovatel místní JSDH. Obec je územně zařazena do ORP Říčany, což je exponované území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha, a to souvisí se skutečností, že v daném území dochází ke zvýšenému výskytu požárů, především v letních měsících. Uvedené je způsobeno postupnou klimatickou změnou.

Cíle projektu

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany zdraví osob, zvířat, majetku a životního prostředí prostřednictvím modernizace a vylepšení vybavení JSDH Ondřejov. Pořízením nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody se zlepší výjezdové možnosti JSDH Ondřejov a tato jednotka bude moci zasahovat rychleji, efektivněji a v širším dojezdovém okruhu. V konečném důsledku budou zmenšeny potenciální škody (vznikající díky požárům) na životech a zdraví osob, na životním prostředí a výrazně se sníží také materiální škody.

Výsledky projektu

Pořízením nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody dojde k větší úspěšnosti výjezdů, dojde ke zkrácení dojezdových časů k místům zásahů a usnadnění samotných zásahů díky novým technologiím a lepšímu vybavení. Bude tak dosaženo vyšší bezpečnosti před ničivými požáry, tedy vyšší ochrany životů, zdraví i majetku v těch lokalitách, kde JSDH Ondřejov zasahuje.

Projekt "Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt "Odvlhčení stěn a rekonstrukce střechy základní školy v Ondřejově"

Popis projektu:

Rekonstrukce střešního pláště

a.odstranění stávajícího střešního pláště (eternit, plech)

b.oprava event. výměna vadných částí střešní konstrukce

c.instalace latí a nové střešní krytiny (pálená taška)

Odvlhčení

a.výkop podél obvodové stěny a uložení drenážního potrubí

b.vodorovná hydroizolace (ocelové plechy, injektáž)

c.obnova a napojení podlahové hydroizolace

d.sejmutí stávajících a instalace nových podlah

Projekt "Odvlhčení stěn a rekonstrukce střechy základní školy v Ondřejově"  je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

 

Strategický plán rozvoje obce 2013-2023

 

barevne_logo_s_textem_(ceska_verze)__format_jpg úprava[1]

Realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“ byla dokončena

Dne 15. 11. 2015 byla podle plánu dokončena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“ (CZ.1.15/1.1.00/5a.02044), který je spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). 

 

barevne_logo_s_textem_(ceska_verze)__format_jpg úprava[1]

V Ondřejově byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“

V první polovině září byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov“ (CZ.1.15/1.1.00/5a.02044), který je spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Stavba by měla být dokončena do 15. 11. 2015.

Tento projekt výrazně zlepší komunikační síť obce zajišťující přístup k lokalitám hospodářského rozvoje. Jeho cílem je zvýšit kvalitu a kapacitu místních komunikací, zvýšit bezpečnost provozu na místních komunikacích a snížit dopady provozu na místních komunikacích na životní prostředí. Dosavadní stav těchto komunikací byl velmi špatný až kritický.

Děkujeme evropským daňovým poplatníkům, kteří tuto akci financují z 85 %. Zbývajících 15 % způsobilých výdajů hradí ze svých vlastních zdrojů Obec Ondřejov.

 

barevne_logo_s_textem_(ceska_verze)__format_jpg úprava[1]

Stavba mateřské školy v obci Ondřejov byla dokončena

Na začátku září 2014 byla zahájena realizace projektu „Novostavba mateřské školy v obci Ondřejov“ (CZ.1.15/3.3.00/77.01778), který je spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Tato stavba byla dokončena a zkolaudována v červnu 2015 a od 1. září 2015 bude sloužit dětem a jejich rodičům.

Novou budovu školky tvoří dvě samostatné jednotky, v každém poschodí jedna. Nejdůležitější částí každé jednotky je krásná velká třída pro 24 dětí o výměře 119 m2 s velkými okny do zahrady. Ke každé třídě patří vlastní sociální zázemí, šatna a výdejna jídla. Společné jsou prostory šaten personálu, technická místnost pro vytápění objektu apod.

Součástí projektu financovaného z ROP Střední Čechy je i vnitřní vybavení a hrací prvky na zahradě.

Až dosud byla kapacita naší mateřské školy jen 45 dětí. Protože zájem byl vždycky větší, museli jsme řadu žádostí odmítat. Nová budova nám dovolí rozšířit kapacitu školky o 48 na 93 dětí, což pokrývá naše potřeby. 

Dobrou zprávou pro obec je i to, že v nové školce vznikne několik pracovních míst. 

Slavnostní zahájení činnosti nové školky s prohlídkou pro veřejnost bylo ve čtvrtek 27. srpna 2015 od 14 hodin. Od 1. září 2015 je školka v plném provozu.

          mšmš

 

                    IOPMVCR

Obec Ondřejov se účastní projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06782 Technologické centrum Říčany (část II.). Příjemcem dotace je město Říčany. Dotace je z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Účelem dotace je kromě jiného pořízení spisových služeb pro obce ve správním obvodu ORP Říčany. Spolu s pořízením spisové služby byl obci zřízen přístup do negarantovaného datového úložiště na serverech ORP Říčany.

 

Logo[1]MAS Říčansko vybralo naši obec na základě předloženého projektu pro přidělení dotace ve výši 258 300 Kč na akci "Rekonstrukce části veřejného osvětlení v Ondřejově" z programu Leader. Na základě toho s námi Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uzavřel smlouvu o udělení této dotace. Akce byla dokončena a prošla administrativní i fyzickou kontrolou správnosti, dotace byla vyplacena v první polovině roku 2010.

MAS Říčansko vybralo naši obec na základě předloženého projektu pro přidělení dotace ve výši 1 093 086 Kč na akci "Rekonstrukce a modernizace části Kulturního domu v Ondřejově" z programu Leader. Na základě toho s námi Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uzavřel smlouvu o udělení této dotace. Akce byla dokončena a prošla administrativní i fyzickou kontrolou správnosti, dotace byla vyplacena v první polovině roku 2010.

V roce 2012 MAS Říčansko vybralo naši obec na základě předloženého projektu pro přidělení dotace ve výši 51 507 Kč na akci "Oprava podlahy v sále kulturního domu Ondřejov". Současně MAS Říčansko vybralo naše Sportovně-kulturní centrum pro přidělení dotace na nákup stolů a židlí pro sál kulturního domu v Ondřejově. 

Děkujeme evropským daňovým poplatníkům za financování výše uvedených akcí.