Obsah

logo

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu „Hasičská zbrojnice pro JSDH Turkovice, obec Ondřejov“ je zodolnění hasičské zbrojnice JSDH Turkovice vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha a okrajově i vůči působení případných havárií nebezpečných látek. Zodolnění stanice bude dosaženo demolicí stávajícího objektu a následnou výstavbou nové budovy hasičské zbrojnice na místě stávajícího objektu, který je v téměř havarijním technickém stavu. Díky realizaci projektu, která povede k zodolnění zbrojnice, dojde ke zvýšení akceschopnosti zásahové JSDH Turkovice.

 

Cíle projektu:

Jednotka požární ochrany JSDH Turkovice se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice, která je ve zcela nevyhovujícím stavu, stavebně se dá říci, že téměř v havarijním.

Mezi cíle projektu patří:

-     zodolnění požární zbrojnice JSDH Turkovice vůči negativním dopadům extrémních projevů mimořádných událostí způsobených změnou klimatu (především působením extrémního sucha) a okrajově i vůči rizikům havárií nebezpečných látek

-   zajištění podmínek pro rychlý výjezd jednotky sboru dobrovolných hasičů k mimořádné události (což souvisí s výše uvedenou odolností budovy zbrojnice a dále se špatným technickým stavem stavby)

-     schopnost efektivnějšího řešení mimořádných situací

-     schopnost řešit mimořádné události v co nejkratším čase, zmírňovat tak škody na životech, zdraví a majetku obyvatelstva

-    eliminace ekologických škod

 

Výsledky projektu:

Realizace daného záměru bude zásadně přispívat k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku, hospodářských aktivit a životního prostředí ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. V ORP Říčany se jedná především o déletrvající sucha. Riziko je nové především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů.

S ohledem na prognózy a na projevy změn klimatu je třeba, aby regiony na své důležité lokální úrovni disponovaly efektivními nástroji pro zmírnění a řešení následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti v regionech.

Projekt "Hasičská zbrojnice pro JSDH Turkovice, obec Ondřejov" je spolufinancován Evropskou unií.