Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání březen 2004Jaro ťuká na dveře........

        a většina z Vás se již těší na sluníčko a zelenou barvu trávníku, prodlužující se dny, zkrátka na jaro. Čeká nás spousta práce venku, ale myslím si, že většině z Vás to ani nevadí. Je to pohyb na čerstvém vzduchu a výsledek práce je vidět a potěší. Kdyby někoho z vás náhodou napadlo vysadit si před okny na veřejné prostranství nějaký keřík, růži nebo jiné květiny, zkuste se domluvit s námi, třeba finančně přispějeme. Letošní rozpočet sice mnoho financí na veřejnou zeleň nenabí-zí, ale nějakou korunku bychom našli. V každém případě se s každou kytičkou vzhled naší obce rozjasní a bude se nám zde více líbit. Někdy však stačí udržovat trávník a výsledek je rovněž potěšující.Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.2.2004

Zastupitelstvo obce Ondřejov vzalo na vědomí:
Dopis pana Jiřího Tomky ve věci přístupu k rekreačním chatám ve Třemblatech přes pozemek pana Zdeňka Vávry.
Zprávu o provedených kontrolách finančního výboru v roce 2003
Zprávu o činnosti svazku obcí Region Jih
Zprávu o výsledcích inventury majetku obce za rok 2003
Zánik mandátu Lidmili Žďárské

Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo:

Rozpočet na rok 2004
Návrh parcelace PK 316, p.č. 317/1, 321 a 317/9 v k.ú. Ondřejov u Prahy podle přiloženého návrhu
Návrh parcelace PK 2425, 2426 a p.č. 2433/7 v k.ú. Ondřejov u Prahy podle předloženého návrh s podmínkou vytvoření komunikace o šíři 5 m mezi parcelami označenými v návrhu „3a“ a „4a“ o šíři 6 m.
Záměr odprodeje části pozemku p.č. 1734/12 v k.ú. Třemblat
Odprodej pozemku p.č. 2745/17 v k.ú. Ondřejov u Prahy o výměře 50 m2 za cenu 300,-Kč/m2
Návrh zahájit dohadovací řízení v rámci zpracování územně plánovací dokumentace k připomínkám MěÚ Říčany, OŽP ze dne 18.11.2003.
Záměr odkoupit pozemek na výstavbu tělocvičny
Termíny zasedání zastupitelstva obce na I.pololetí 2004 – 11.3., 15.4., 20.5., 25.6.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

Směnu pozemků p.č. 506/3, 607/10, 607/11, 607/12, 607/13 za obecní pozemek 821/2 vše v k.ú. Ondřejov u Prahy
Výstavbu na pozemcích PK 1890 a 1887 v k.ú. Turkovice u Ondřejova
Návrh parcelace lokality pod Břeským vrchem podle předloženého návrhu a doporučilo návrh přepracovat tak, aby uvažovaná zástavba byla zpracována zhruba v polovičním rozsahu.
Změnu kultury pozemků PK 2355 a 2356/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy z louky na zahradu.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.3.2004

Zastupitelstvo obce Ondřejov vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce
Žádost pana Jiřího Tomky na řešení přístupové komunikace přes obecní pozemek
Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Žádost o povolení výstavby jednoho domu na pozemcích PK 1890 a 1887 v k.ú. Turkovice u Ondřejova
Žádost o povolení výstavby jednoho domu na PK 441 v k.ú. Ondřejov u Prahy
Prodej pozemku p.č. 1734/17 a díl a) oddělený z p.č. 1734/1 v k.ú. Třemblat za cenu 300,--Kč/m2.
Složení finančního výboru – Alice Potměšilová, Josef Zicha, Ing. Václav Beránek
Složení kontrolního výboru – MUDr. Michal Svoboda, Jindra Nováková, Jana Šálová
Úpravu rozpočtu u příjmů v souvislosti se stanovením výše příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na žáka od jiných obcí.
Ustavení pracovní skupiny na zpracování koncepčního řešení rozmístění dopravních značek na náměstí.Provozní doba sběrného dvora v Ondřejově

Letní provoz – od 1. 4. – 31. 10.
Pondělí 8.00 – 15.30 hodin
Úterý 8.00 – 17.00 hodin
Středa 8.00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 8.00 – 17.00 hodin
Pátek 8.00 – 15.30 hodin
Sobota 8.00 – 12.00 hodinZ obecního úřadu .....

  • V poslední době se zvýšil počet stížností na volné pobíhání slepic a psů po obci. Připomínáme proto všem občanům, že stále platí obecně závazná vyhláška, která toto zakazuje pod pokutou 30.000,-Kč. Žádáme všechny majitele zvířat a zejména psů, aby si své zvíře zajistili na jejich soukromém pozemku.
  • Chtěli bychom Vás rovněž požádat o pozornost vůči svému okolí, neboť se mezi námi objevili vandalové, kteří v naší obci poškozují omítky „sprayem“. Čím dřív zjistíme, kdo poškozuje naše majetky, tím dříve bude klid. Rovněž tak stoupá počet krádeží. Byla vykradena mateřská škola a školní družina. V této souvislosti upozorňujeme řidiče, že jsme např. zaznamenali krádež věcí z osobního vozidla, které bylo na chvíli zaparkováno před hřbitovem. Dávejte si proto pozor na své věci a nezapomeňte vozidlo zamykat. Rodiče prosíme, aby si dobře všímali svých ratolestí, s kým se přátelí, kde a jak tráví svůj volný čas, kolik mají peněz, jak se chovají na veřejnosti, případně si ověřili ve škole, zda je vše v pořádku.
  • Připomínáme všem spolkům, že se blíží uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek na činnost a předložení vyúčtování příspěvku za minulý rok.
  • Vsoučasné době se rozšířil počet dotazů – co se v obci vyměřuje – vyměřuje se vodovod a to jak přivaděč, tak i rozvody po obci.
  • Bylo zadáno zpracování programu regenerace městské památkové zóny Ondřejov, na jehož základě budou moci majitelé nemovitostí požadovat po státu finanční příspěvky na své nemovitosti (týká se kulturních památek)
  • Rbník Seradov je stavebně dokončen, ovšem čekáme na jaro, abychom mohli dokončit ještě terénní úpravy, osetí travou a osázení keři a ještě bude přes příkop položena lávka pro usnadnění přístupu k rybníku.
  • Svoji práci v zastupitelstvu obce z rodinných důvodů ukončila Lidmila Žďárská. Na její místo nastupuje pan Pavel Svoboda ze Třemblat.
  • Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Tomáši Karpfingerovi a Jiřímu Vosátkovi za jejich bezplatnou pomoc pro potřeby obce. Zajistili nám převoz několika počítačů z Prahy do Ondřejova.

 

Likvidace odpadu v roce 2004

        Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.3.2004 projednalo a schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Hlavním důvodem změny systému likvidace odpadů v naší obci byly neúměrně vysoké náklady. Přes již tak dost vysoký místní poplatek, který obec vybírá od občanů, jsme dopláceli více než 200.000,-Kč. Navíc v letošním roce se zvyšuje sazba DPH a od roku 2005 se zvyšuje poplatek za ukládání na skládky, obec tedy musí počítat s rostoucími náklady. Jestliže nechceme zvyšovat poplatek občanům, musíme hledat rezervy v systému.
        Z dosavadních zkušeností vyplynulo, že nejdražší pro obec je ukládání odpadu přímo ve sběrném dvoře. Z předaných seznamů však vyplynulo, že drtivá většina občanů služeb sběrného dvora vůbec nevyužila. Na druhou stranu však byli tací, kteří např. zaplatili poplatek ve výši 900,-Kč (za dvě osoby) a ve sběrném dvoře odložili odpad za 11.000,-Kč.
Pro obec je výhodnější, jestliže jsou využívány především popelnice a dále kontejnery.
        Základní změnou nové právní úpravy je tedy platba za odpad dovezený do sběrného dvora. Cenu za odpad budete hradit přímo na místě provozovateli sběrného dvora. Bezplatně budete moci využívat neomezený počet popelnic a kontejnery, které budou umisťovány střídavě v lokalitách v Ondřejově – Na Křížku, Pod Hřištěm, v Sukdolské a U Votavky a v Důlích. Ve Třemblatech bude kontejner umístěn u nádrže nebo u trafostanice v lokalitě nové výstavby a v Turkovicích za Pacltovou garáží.
        Druhou změnou je opětovné zavedení plastových pytlů pro majitele rekreačních chat, kteří jich obdrží od obce 9 ks a budou jim odváženy v sobotu přímo od chaty. V žádném případě nesmí být umisťovány mimo objekty a musí být předávány osobně. Samozřejmě i rekreanti mohou využívat kontejnerů rozmístěných po obci a pokud mají objekt u silnice, mohou využívat i popelnice. Do vybraných chatových lokalit budou umístěny nejméně jednou ze sezonu velkoobjemové kontejnery. Pro chataře v Ondřejově se nic nezmění. Budou mít i nadále k dispozici kontejnery, tedy nikoli pytle.
        Pokud někdo z Vás bude mít doma ledničku, televizor, pneumatiku nebo jiný nebezpečný odpad, obec nejméně dvakrát ročně, v termínech ohlášených v dostatečném předstihu, zajistí přistavení mobilních kontejnerů na nebezpečný odpad.
        Kontejnery na tříděný odpad zůstanou, jejich počet se postupně bude rozšiřovat.

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad:
Ondřejov: parkoviště před provozovnou DFA, s.r.o a naproti požární zbrojnici
Turkovice: u prodejny smíšeného zboží
Třemblaty: u prodejny smíšeného zboží

Stanoviště kontejnerů pro odkládání zbytkových
komunálních odpadů:
Ondřejov: střídavě podle potřeby Na Křížku, Pod hřištěm, Sukdolská, U Votavky
Turkovice: Za Pacltovou garáží
Třemblaty: U nádrže nebo u trafostanice

Stanoviště kontejnerů v chatových lokalitách

v období květen – září:
Ondřejov: Chatová osada „Důle“

Harmonogram odvozu plastových pytlů
z chatových lokalit:
Třemblaty:

8. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 7. 8., 21. 8., 11. 9.
Velkoobjemový kontejner bude umístěn v lokalitě Na Kopci: 8. a 9. 5., 3. a 4. 7., 25. a 26. 9.

Turkovice:

22. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 14. 8., 28. 8., 25. 9.
Velkoobjemový kontejner bude umístěn v lokalitě Borka: 15. a 16. 5, 18. a 19. 9. 2004

 

Volby do Evropského parlamentu

        Rozhodnutím prezidenta republiky č. 55/2004 Sb., byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny dny jejich konání na

pátek 11. června a sobotu 12. června 2004.

        Jako každé volby, i tyto se u nás uskuteční ve třech volebních okrscích (Ondřejov, Třemblaty a Turkovice) za přítomnosti pětičlenných volebních komisí. Členem okrskové volební komise může být občan ČR nebo občan jiného členského státu, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům), není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu a nejpozději v den slibu dosáhne věku 18 let.
        Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise.
        Ale nejenom politické strany, hnutí a koalice mohou delegovat své členy. Každý občan, který splňuje zmíněné údaje, může požádat o začlenění do okrskové volební komise, a to buď osobně, nebo písemnou žádostí zaslanou na adresu obecního úřadu – 251 65 Ondřejov, Průběžná 274 a to nejpozději 30 dnů před dnem konání voleb.
        Voliči jsou zapsáni v seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Kdo má pochybnosti, zda-li je na seznamu, nebo si chce tuto skutečnost ověřit, může si zavolat na t.č. 323649239. V případě, že mu bude oznámeno, že v seznamu chybí, je v jeho zájmu se neprodleně dostavit na obecní úřad a na základě předloženého občanského průkazu bude do seznamu dopsán. V těchto volbách není možné dopisování voličů do seznamu na základě předloženého dokladu o totožnosti ve volební místnosti.
        V příštím vydání Ozvěn budeme informovat o možnosti vyžádat si voličské průkazy a o dalších podrobnostech souvisejících s volbami do Evropského parlamentu.Rok 2003 pohledem hasičů

        V uplynulém roce jsme zasahovali celkem u 11 případů.
        Prvním letošním zásahem byl 27.2. požár chaty ve Stříbrné Skalici. Naše jednotka byla na místě první, zahájila zásah a dostala požár pod kontrolu. Po 10 minutách dorazila na místo jednotka HZS Uhlířské Janovice. Celkem zde zasahovalo 5 hasičských jednotek.
        Podruhé jsme vyjížděli k požáru zahrady ve Zvánovicích. Zde zasahovali 3 jednotky hasičů. Na místo jsme dojeli jako druzí a ihned jsme byli zapojeni do hasebních prací.
        Třetí zásah se odehrál na louce pod Břešťákem. Jednalo se o požár suché trávy. Zde jsme vystačili s vlastními silami a prostředky.
        Dalšími zásahy byly 22.července, po přívalovém dešti a silném větru, likvidace popadaných stromů. Nejdříve jsme byli operačním důstojníkem HZS Říčany posláni do obce Brtnice likvidovat následky větrné smršti. Cestou zpět jsme byli informováni, že na silnici mezi Kostelními a Hradovými Střimelicemi leží také několik spadlých stromů. Poté jsme ještě zjistili, že na silnici z pily k lomu leží dva silné stromy, z nichž jeden zasahuje až na chatu. Po konzultaci s HZS Říčany jsme oba smrky motorovými pilami odstranili.
        V průběhu podzimu jsme vyjížděli ke spadlým stromům ještě dvakrát. Pokaždé se jednalo o jeden spadlý strom, který bránil průjezdu po silnici. Oba případy se odehrály v lese v Hlavačově.
        V pořadí devátý zásah byl 16.11. na skládce odpadu pod hvězdárnou. Hořely zde zbytky větví, ale pod nimy byla asi 40 cm vysoká vrstva žhavého materiálu.
        Desátý zásah se odehrál 5.12. v obci Poddubí. Hořel zde obsah kontejneru. Naše jednotka dorazila na místo jako první. Až když jsme byli s hasebními pracemi téměř u konce, přijela také profesionální jednotka z Říčan.
        Posledním zásahem v roce 2003 byl 14.12. požár rodinného domu ve Struhařově. Kromě nás zde zasahovaly jednotky HZS Říčany, SDH Struhařov. Zasahovali jsme s dýchacími přístroji uvnitř objektu, kde jsme likvidovali ohnisko požáru, které bylo na půdě domu. Potom jsme ve spolupráci s ostatními jednotkami prováděli dohašovací práce.
        Průměrný počet hasičů u zásahu je 6 lidí, což je na dobrovolnou jednotku velice dobrý průměr.
        Také jme se účastnili různých soutěží. Jmenoval bych zde ty, které jsou zaměřeny na výcvik jednotek a umístění na nich není tak důležité. Cílem těchto akcí je, aby si členové zásahové jednotky osvojili činnosti, které pak u zásahu musí dělat automaticky. Na okresní soutěži zásahových jednotek v Mukařově jsme vybojovali dvě třetí místa. Měli jsme zastoupení v obou kategoriích (PS 12,CAS). Také jsme se zúčastnili soutěže v Dolínku, která začíná v sobotu brzy odpoledne a končí až v neděli ráno. Na této akci si vždy všichni sáhnou až na dno svých sil. Výsledkem našeho snažení bylo 13. místo z 30 družstev.
        Naše jednotka také vykonává různé brigády pro obec. Natřeli jsme čekárnu v Hlavačově, vytvořili brod v Důlích a vyčistili jsme černou skládku pod senohrabským mostem. Z vydělaných peněz jsme zakoupili novou elektrocentrálu.
        Chtěli bychom poděkovat Pile Ondřejov, firmě DFA, Astronomickému ústavu v Ondřejově a panu Jiřímu Vosátkovi. Tyto firmy nám poskytli nemalé finanční dary. Tyto peníze budou použity na vybavení jednotky.
Za SDH Ondřejov, Martin Keclík       


        
Sokol Ondřejov – cvičení žactva

        Do oddílu základní tělesné výchovy se v letošním roce přihlásilo 30 chlapců a děvčat ve věku 8 – 15 let z Ondřejova i okolních obcí. Nejvyšší účast na cvičebních hodinách zaznamenáváme v zimě, začátkem léta už se někteří nechají zlákat sluníčkem ven a zapomenou na pravidelné cvičení v tělocvičně. Proto zjara, pokud to počasí dovolí, opouštíme tělocvičnu a vydáváme se do přírody. Tradičně pořádáme různé soutěže na pochodu kolem lesa Korouhvice, čistíme studánku Neřádovku. V minulých letech byl v lomu v červnu Dětský den, jehož se vždy zúčastní i řada dětí, které pravidelně cvičení nenavštěvují. Nejvíce je přitahuje projížďka na koni.
        Ale jaro je letos ještě daleko a tak využíváme nářadí v tělocvičně. Oblíbené je rozběhání na opičí dráze, cvičení na kruzích, kotouly a salta ne vysoké žíněnce, skoky na trampolíně, hry s gymbaly (velkými nafukovacími míči). Menší oblibě se těší cvičení na hrazdě a na bradlech. Hodiny končíme závodem družstev nebo oblíbenou přízemní míčovou hrou, které říkáme kuželky.
        Přístup ke cvičení a snaha něco nového se naučit, něco dokázat, je u různých dětí rozdílná. Někteří cvičí rádi a s chutí, ale mrzí nás, že občas musíme některého chlapce pro nekázeň z hodiny vyloučit, aby nedošlo při cvičení k úrazu.
        Průměrná fyzická zdatnost dětí je nižší než bývala, děti by potřebovaly větší tělesnou aktivitu i doma. Dlouhé vysedávání před televizní obrazovkou nebo u počítače škodí jejich tělesnému rozvoji. Rodiče, zkuste si s dětmi udělat např. 15 dřepů, ať víte, v jakém tempu a s jakou chutí jsou schopny je zacvičit.
        Potřebovali bychom další cvičitele (muže i ženu), stačí jen mít chuť, cvičitelský kurz pro zájemce zajistíme. Pak bychom mohli děti rozdělit do více družstev. Cvičení probíhá pravidelně každý pátek od 17.30 do 18.45 hodin v sokolovně.
B+H               Chcete se proletět nad Posázavím?

        Pokud máte přístup k internetu, otevřete si stránku www.banet.cz/strimelice a klikněte na „letecké snímky“. Pak si můžete prohlédnout oblast od řeky Sázavy až k Pecnému . To vše uvidíte v barvách loňského počátku podzimu. V závěru si můžete prohlédnout i letadélko, ze kterého byly snímky pořizovány a uvidíte i autora snímků.
        Pakliže se vám výlet zalíbil, otevřete si stránku www.safo.cz. V tomto případě se prolétnete nad městem Sázavou, s pěknými záběry kláštera, s neznámými pohledy na řeku a vesnice východně a severně od Sázavy. Snímky jsou velice kvalitní a jsou nasnímány v druhé polovině května.
        Beze strachu že spadnete se opět přesvědčíte, jak je ta naše krajina půvabná. Přejeme příjemný let.
Red.               Kruh přátel hudby v Ondřejově.

        Posledním řádným koncertem v letošní sezóně bude koncert Škampova kvarteta, který se uskuteční v sobotu 3.dubna v 19 hod. Uslyšíme Smyčcový kvartet č.7 Bohuslava Martinů, 2.smyčcový kvartet Bedřicha Smetany a Smyčcový kvartet As-dur Antonína Dvořáka.
        Nadace Leoše Janáčka nám zapůjčila výstavu dokumentů ze mistrova života, která bude instalována ve mlýně a v neděli 4.dubna ve 13.30 slavnostně zahájena. Účast přislíbila ředitelka Nadace L. Janáčka, paní Dr.Drdlíková, která pronese úvodní slovo. Hudební ukázky přednese paní Jitka Čechová (klavír) a J.Novotná (housle). Výstava bude instalována až do 12.dubna a bude zpřístupněna vždy na požádání.Další přednáška a beseda o EU.

        Ve středu 7.dubna v 18 hod se koná ve mlýně druhé volné pokračování na téma naše účast v EU.
Doc. Eva Klvačová pohovoří na téma:
-Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky
Redaktor MF Dnes Martin Komárek:
- Sociální a ekonomické důsledky integrace ČR do EU a institucionální souvislosti.
- Vývoj a filozofie evropské integrace a debata o budoucnosti Evropy, mýty o EU.
Uvedená témata budou otevírat náměty na Vaše dotazy.Společenská rubrika

Jubilea – únor 2004
Kaftanová Liddy, Třemblat 88 let
Sedláčková Růžena, Třemblat 75 let
Vilhelmová Božena, Ondřejov 81 let
Šenychová Miloslava, Ondřejov 82 let
Kroupová Anna, Turkovice 83 let
Švanda Václav, Ondřejov 84 let
Kleczek Josip, Ondřejov 81 let
Matysová Anna, Třemblat 81 let
Březen 2004
Rédlová Libuše, Ondřejov 80 let
Ceplechová Helena, Ondřejov 75 let
Klokočník Jaroslav, Ondřejov 75 let
Vodrhánková Marie, Ondřejov 80 let
Čelechovský Josef, Ondřejov 84 let
Barešová Františka, Třemblat 84 let
Hašková Anna, Turkovice-Borka 94 let
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Úmrtí
Božena Novotná, Ondřejov
Helena Ceplechová, OndřejovCo se psalo do obecní kroniky před lety.

        Rok 1924.
        Parní pila

        Pan Jan Vávra postavil pilu nad „Otavkou“ a přikoupil vedlejší vilu od pana Bartoše. Ku stavbě mu přenechán obecní pozemek za pořezání dříví na stavbu obecního domu. Po roce pila částečně vyhořela a pan Vávra oba jmenované objekty prodal p. V. Sajdlovi.
        Mlýn
        Bývalý kontribuční špýchar prodán p. Mejstříkovi na zřízení mlýna za Kč 30.000,-. Mlýn zřízen na naftový pohon a platí se 20,-Kč od semletí 1q obilí. Provoz dosti značný a stoupá přílivem mlečů z okolí.
        Rok 1927.
        Zvon od p. Vávrové

        Paní Marie Vávrová z čís.5 zakoupila a darovala zdejšímu kostelu zvon ve váze 58 kg k uctění památky jejího zemřelého manžela.
        Autobusové spojení
        1. dubna zahájena doprava pošty autobusem Veverkovým dvakrát denně do Mnichovic a zpět místo dosavadního spoje jedním koněm a jednou denně.
        Poštovní úřad
        25. dubna přestěhován poštovní úřad do nové obecní budovy. Nájem 700,-Kč ročně platí ředitelství pošt obci. Budova stála 170 tis.Kč.
        Telefon
        5. května zřízena veřejná telefonní hovorna k použití všemu obecenstvu na níž obec přispěla částkou 5.400,-Kč splatnou ve čtyřech splátkách.

 

 

 

 

pata.png