Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání červen 2004

Těšíme se na prázdniny ......

        Doufám, že to působí i na vaši duši a nálada se vylepšuje. Uklízíme kolem sebe, poděkování patří našim myslivcům, kteří uklidili škarpy v obci a okolí, ondřejovským hasičům, kteří vyřezali křoví v Sukdolské ulici a Pod Hřištěm, dětem ze ZŠ které upravily prostranství u pomníku na náměstí a Vám všem, kteří uklidili před svým domem a své zahrádky. Někteří své domy opravují, natírají se fasády, vyměňují střešní krytiny, opravují ploty, městečko se rozjasňuje. Za to Vám všem patří naše poděkování. Čeká nás nejkrásnější měsíc v roce – květen. Oslavíme máje, ještě před tím však vstoupíme do Evropské unie. V červnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Je toho opravdu hodně a jsou to celkem zásadní změny. Jak se projeví v konkrétní podobě v našem běžném životě, to se uvidí. Snad je dobře, že je právě jarní období, člověk má určitě více optimismu a zvládne lépe všechny změny. Tak vykročme pravou (nebo levou?) nohou a nebojme se .....


Usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce 20.5.2004

I.       Zastupitelstvo obce Ondřejov  vzalo na vědomí:
·        Zprávu o činnosti rady obce
·        Zprávu o čerpání finančních prostředků za I.Q/2004
II.                 Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo:
·        Celoroční hospodaření obce Ondřejov v roce 2003 bez výhrad
·        Výstavbu na části pozemku PK 1189/1 (p.č. 1188/1) v k.ú. Třemblat (příloha č. 2)
·        Limity zástavby na území obce Ondřejov podle předloženého návrhu (příloha č.3)
·        Záměr odprodeje části pozemku p.č. 2637/6 v k.ú. Ondřejov u Prahy o výměře cca 7 m2.
III.               Zastupitelstvo obce neschválilo:
·        Odprodej části pozemku PK 540/1 a st.p.č. 655 v k.ú. Ondřejov u Prahy
·        Parcelaci a výstavbu na PK 440/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy
·        Odprodej pozemků PK 555/1, 557, 558 v k.ú. Ondřejov u Prahy
IV.              Zastupitelstvo uložilo starostce:
·        Na příští zasedání přizvat zástupce ZŠ a MŠ
·        Prověřit možnost budování dětského hřiště u starého fotbalového hřiště
·        Zajistit opravu chodníku na náměstí
·        Zajistit odstranění náletové lípy z tarasu v parku u KD
·        Zajistit s TS Benešov při podzimním termínu vhodnější dobu pro svoz nebezpečného odpadu
·        Prověřit odpad umístěný v garáži u rekreační chaty v Turkovicích č.e. 011


 
Z obecního úřadu......

-         29.5.2004 jsme přivítali v Ondřejově nové občánky Veroniku Slabou, Adélku Kabeláčovou, Veroniku Zichovou, Honzíka Kouckého, Jiřího Eliáše, Sáru Vorreiterovou a Mariku Malou.
-         Připravujeme opravu chodníku ve Třemblatech
-         Obdrželi jsme stížnost na stromy a keře ve svahu v Turkovicích (naproti čp. 4). Problém spočívá v tom, že stromy zpevňují svah a pokácet stromy lze až budeme mít vyřešenou náhradní výsadbu.
-         Stavební úřad jednal s majitelem bývalé Kampeličky o jeho povinnosti postarat se o stavební úpravy domu čp. 38 a uložil mu v tomto smyslu termínované úkoly.
-         Proběhlo další kolo soudní pře s panem Antonínem Šeblem o zřízení věcného břemene přístupu do kulturního domu. Pan Šebl navrhl, že zaplatí projekt na přestavbu kulturního domu s tím, že vstup bude z obecního pozemku. S tímto návrhem obec nesouhlasila. Další jednání proběhne v září.
-         Podnikatelé v areálu ZD si stěžovali na parkování autobusů v areálu. Obec bude muset tento problém vyřešit v krátké době a řešení by mělo být konečné a perspektivní na delší období. Pokusíme se jednat se zástupci společnosti Connex, s.r.o. o společném řešení.
-         Obdrželi jsme žádost o pozemky na výstavbu výrobní a skladovací haly vedle areálu ZD. Obec s rozšiřováním výstavby skladovacích a výrobních prostor v Ondřejově nesouhlasí z důvodu nedostatečné kapacity příjezdových komunikací, zvláště na základě letitých stížností občanů v Družstevní a Choceradské ulici. Na druhou stranu je nám však vyčítáno, že nepodporujeme vytváření nových pracovních míst apod. Vycházíme z úvahy, že Ondřejov by měl být spíše místem pro bydlení a rekreaci. Mýlíme se, nebo máme Vaši podporu, ozvěte se, nebo alespoň sledujte pozorně body, které projednáváme na zasedání zastupitelstva obce a reagujte na témata, která se Vás bezprostředně dotýkají.


Usnesení zastupitelstva obce konané 15. 4. 2004

I. Zastupitelstvo obce Ondřejov vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce
Informaci o činnosti Ladova Kraje a Regionu Jih
II. Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo:
Rozdělení příspěvků spolkům na činnost v roce 2004
Zpětný dar pozemku p.č. 197/9 v k.ú. Ondřejov za účelem přeložení komunikace.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1734/4 v k.ú. Třemblat
Výstavbu RD na pozemku p.č. 1878/10 v k.ú. Turkovice u Ondřejova
Dělení pozemku PK 2161 v k.ú. Turkovice u Ondřejova za účelem vytvoření přístupové komunikace
Dělení pozemku PK 2178/3 v k.ú. Turkovice podle předloženého návrhu
Zřízení věcného břemene přístupu nebo vytvoření přístupové komunikace na náklady žadatelů přes pozemky p.č. 1249/1 a 1286/1 v k.ú. Třemblat
Stanovisko obce k výsledkům dohadovacího řízení s OŽP MěÚ v Říčanech k návrhu ÚPD, podle kterého obec trvá na zařazení lokality „Z“ ve Třemblatech, lokality „Územní rozhodnutí“ v Turkovicích a lokality č. 1 v Ondřejově v návrhu ÚPD. V ostatním souhlasí se stanoviskem OŽP.
Pracovní komisi ve složení Martin Macháček, Luděk Řezba, Jaroslav Kycler a Jana Dvořáková, která navrhne zastupitelstvu obce do příštího zasedání limity výstavby v obci.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
Prodej části pozemku p.č. 1463/4 (PK 1470/1) v k.ú. Třemblat
Rozšíření místní komunikace U Votavky v roce 2004
IV. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí:
K žádosti o parcelaci PK 440/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy
K žádosti o výstavbu na pozemku p.č. 1189/1 v k.ú. TřemblatZe stavební komise..........

        V minulých číslech jsme dost podrobně zdůrazňovali, že ke každé nově vytvářené parcele musí být vytvořena přístupová komunikace o šíři 7 m.. Několikrát se však stalo, že na geometrickém plánu to tak nakresleno bylo, ovšem už dále s tím majitel nic nedělal. Pozemek určený původně na zřízení komunikace zůstal zapsaný v kultuře zahrada, orná půda apod. Majitel pozemky na stavbu výhodně prodal a o vytvoření komunikace se již nestaral.  Obec na nové budování komunikací nemá zdroje. Pokud by prodávala parcely, pak samozřejmě musí uvažovat i o vybudování komunikací a finanční zdroje získá prodejem parcel.  Stavební úřad společně s obecním úřadem v současné době povolení stavby nebo kolaudaci podmiňuje vybudováním legální komunikace.  Pokud  se bude  jednat o větší parcelaci, bude obec požadovat i výstavbu veřejného osvětlení. Poděkování dárcům krve

        Dne 12. května 2004 se uskutečnil tradiční jarní odběr krve dobrovolných dárců ve zdravotním středisku v Ondřejově. Tentokrát se k odběru dostavilo rekordních 55 dárců. Mezi dárce „veterány“ patří např. Josef Švanda z Ondřejova, který daroval krev již 58 krát. Je velmi potěšující, že přišli v hojném počtu noví mladí dárci. Poprvé přišla k odběru také Hedvika Deverová, která byla odměněna krásnou kyticí. Také naši mladí ondřejovští hasiči podstatně rozšířili řadu dárců. Připravují se tak příkladně na integrovaný záchranný systém, kterého budou zanedlouho součástí. Poděkování patří samozřejmě všem dárcům. K odběrům přicházejí i celé rodiny, velmi často darují krev děti rodičů, kteří jsou již zasloužilými vyznamenanými dárci. Je milé, že tento vysoce humánní čin – nezištně darovat krev potřebným, zdárně přebírá další generace.
MUDr. Jaroslava Kölblová              


 
Životní jubileum Marie Šiklové

        V měsíci květnu oslavila madam Marie Šiklová neuvěřitelných 80 let. Mnoho našich spoluobčanů nezapomnělo na její lekce v hodinách baletu. Společně se svou sestrou Jiřinkou vyučovala mnoho našich dětí  a to nejen z Ondřejova, ale i širokého okolí. Připravili jsme pro oslavenkyni výstavku fotografii z různých vystoupení ondřejovského baletu. Bylo jich opravdu hodně a znovu jsme si uvědomili profesionální přístup sester Šiklových, například, když jsme znovu obdivovali nápaditost kostýmů.  Škoda, že v té době se nedalo natáčet video. K fotografiím pouštěl Ing. P.Řezba hudbu k jednotlivým výstupům. 29.5.2004 se v ondřejovském mlýně sešlo několik jejích žáků, přátel a zástupci obce a Marii Šiklové poblahopřáli k jejím narozeninám. Vzpomínalo se, prohlíželi se fotografie a člověk se musel neustále ubezpečovat, jestli  jsme se s tou číslovkou na dortu nespletli a opravdu té činorodé, energické ženě je 80 let. Hodně zdraví a životní pohody do dalších let a náš dík za vše co pro nás a naši obec společně se svoji sestrou vykonala.Poděkování

 .... do redakce přišel dopis

        Vážení, prosím přijměte můj upřímný dík za nádhernou oslavu, kterou jste mi k mým 80 narozeninám uspořádali. Vím, že to bylo nelehké a podílelo se na tom více lidí. Už jenom sezvat všechny přítomné vyžádalo dosti času. Tabla s fotkama z baletů mne dojaly. Přípitek šampaňským všech přítomných byl jako na skutečné recepci. Taktéž zvuková kulisa. Věřte mi, že tolik květin a dárků jsem nečekala. Většinou po našem baletním představení jsme všem účinkujícím posílaly květiny my, což jim vždy udělalo radost a nám potěchu.
        Zvláštní mé poděkování však patří panu Ing. Pavlu Řezbovi. Bez něho by nebylo nic. Jakou on musel jenom s námi projevovat trpělivost, to si nikdo neumí představit. Vím, že to s námi neměl vůbec jednoduché, jenom při přípravě vhodné muziky, technického zázemí pro naše vystoupení, bylo toho hodně. Nikdy však nedal najevo rozmrzelost, netrpělivost, nelaskavost. Věřte mi, že ani slovy neumím vyjádřit svoji vděčnost, kterou vůči panu Řezbovi cítím. Moc mu děkuji.
        Ještě jednou všem srdečný dík, že si udělali čas a přišli mi popřát k osmdesátému výročí.
        Díky, díky a do třetice díky.
Upřímně zdraví Máša Šiklová      


 
Oznámení školní jídelny

        Vzhledem k nárůstu cen je Školní jídelna ZŠ Ondřejov nucena zdražit od 1.9.2004 ceny obědů.
        Nové ceny:  MŠ: 15,-Kč; 1.stupeň: 17,-Kč; 2.stupeň: 20,-Kč.
        Změna bude i při výdeji oběda v době nemoci žáka. Podle zákona oběd bude vydáván pouze první den nemoci, další obědy budou muset být odhlášeny nebo doplaceny do plné výše oběda t.j. 48,-Kč. Dále bych chtěla upozornit na odhlašování obědů při účasti na akcích a výletech žáků. Odhlašování oběda je plně v pravomoci žáků nebo rodičů. Třídní učitel není oprávněn odhlašovat hromadně děti z obědů.
Ivana Bůzková – vedoucí ŠJ      Požár v Ondřejově.

        Je čtvrtek 6. Května, něco okolo páté hodiny odpolední, sedím v autobuse a vracím se domů ze školy. Je právě 17:11, autobus se rozjíždí ze zastávky u pily a já se začínám připravovat na to že příští zastávku vystupuji a jdu domů. V tom mi zazvoní telefon. Už podle zvonění poznávám že mi volají hasiči. Operátorka z Říčan mi oznamuje že potřebuje abychom vyjeli, že někde v Ondřejově na náměstí hoří nějaká bouda. Pojem bouda na náměstí mě trochu zaskočil, ale když mi operátorka upřesnila že je to někde u kulturního domu řekl jsem jí že to nějak najdeme a že v každém případě vyjíždíme…
        …Autobus je stále na cestě, tak spolu s Martinem Neumannem který sedí vedle mě, začínám obvolávat jednotku. Z počátku začínám mít trochu obavy, protože se mi daří dovolat jen Honzovi Novotnému, který mi ovšem oznamuje že je v práci (v Praze) a že tudíž k zásahu nemůže. Martin má podobné výsledky… Když autobus zastavuje na náměstí, daří se mi zrovna dovolat bráchovi, který mi oznamuje že hoří v Remosu, že naše jednotka již na místě zasahuje a on je také na cestě na hasičárnu. Mezitím jsme s Martinem vystoupili z autobusu. Doufám že to co jsme v tu chvíli uviděli už nikdy v Ondřejově k vidění nebude. Směrem od Remosu se na náměstí valil dým který tou dobou zahaloval zhruba polovinu náměstí… pochopil jsem že nemá cenu pokračovat ve svolávání jednotky. Kdo byl v Ondřejově už o tomhle jistě musel vědět.
        Sprintujeme s Martinem na hasičárnu, kde si na sebe bereme to co tam ještě zbylo a pospícháme za ostatními na místo zásahu… Na místě zjišťuji že hořící objekt je dřevěná bouda o ploše cca 40m2, k hašení jsou nasazeny 2 proudy C a vzhledem k silnému zakouření budovy i okolí se zasahuje v dýchacích přístrojích. Také je mi hned jasné že jestli k takto náročnému zásahu nedorazí nejpozději do 5ti minut další jednotka s cisternou, dojde nám voda. Okamžitě volám do Turkovic jestli o události byli informováni a zda už jsou na cestě. Z prvních slov Pepy Brabce poznávám že Turkovická jednotka o události informována nebyla. Jelikož tou dobou ještě není na místě profesionální jednotka, je v rámci mých kompetencí i povolání dalších jednotek a tak Turkovice bez váhání povolávám…
        Mezitím se stalo to co se vzhledem k okolnostem stát muselo. Došla nám voda. Došla nám voda a na místě nebyla žádná další jednotka, která by nás doplnila. Museli jsme přerušit hasební práce a jet pro vodu. Na tu se čekalo nekonečných 5 minut. Jak nekonečná doba je každá minuta při čekání na vodu u požáru na vlastní kůži poznal především pan Kycler, kterému oheň bezprostředně ohrožoval jeho dům.
        Těsně před tím, než jsme se vrátili s další cisternou vody, dorazilo na místo i první auto profesionální jednotky. Okamžitě jsme jej napojili na naše původní vedení a pokračovali v hašení. Pak již dojížděly v těsném sledu za sebou druhé auto z Říčan, Turkovice, Mnichovice a Senohraby.
        Požár byl zlikvidován a naše jednotka pověřena zajištěním požářiště alespoň po následujících 8 hodin. Ve čtyřech jsme drželi pohotovost na hasičárně a průběžně chodili místo kontrolovat. Jelikož ve 2 hodiny ráno začalo souvisle pršet a oheň do té doby stejně nejevil žádné známky znovuvznícení, šli jsme si lehnout. I přesto chodil vždy někdo z nás alespoň po hodinách místo kontrolovat.
        Druhý den jsme umyli použitou výstroj a výzbroj, odvezli do Říčan na doplnění náplně dýchacích přístrojů a rozešli se domů. Skončil jeden z nejrychleji provedených, a vzhledem k uchráněným hodnotám především nejefektivnějších zásahů v historii SDH Ondřejov.

Shrnutí časových údajů jednotky SDH Ondřejov u zásahu:
Čas vyhlášení požárního poplachu operátorem Integrovaného Záchranného Systému: 17:12
Čas výjezdu: 17:15
Čas dojezdu první z dalších jednotek: 17:31 (Čtvrt hodiny po našem dojezdu!!!)
Počet hasičů při výjezdu k zásahu: 6
Před příjezdem dalších jednotek již na místě zasahovalo 12 Ondřejovských hasičů a další tři členové kteří nejsou v oficiální zprávě uvedeni pomáhali akci zabezpečit například řízením dopravy. Čas výjezdu do 3 minut se podařilo realizovat především díky rozhoukání sirény p. Kyclerem o cca 2 min. dříve než nás oficiálně kontaktoval operátor IZS

Hasičských jednotek u zásahu:

1 JPO I (Profesionální): Říčany
1 JPO II (Poloprofesionální): Senohraby
3 JPO III (Dobrovolní): Ondřejov, Turkovice, Mnichovice
Celkem jednotek u zásahu: 5, hasičských aut 7, z toho cisteren s vodou 6
Celkem použito cca 30´000 l vody (pro porovnání např. cisterna SDH Ondřejov má obsah 3´500 l)

Zasahující jednotka SDH Ondřejov:
J. Vodrhánek, M.Tesařík, P.Kölbl, M.Janoušek, T.Keclík, M.Keclík, J.Šafra, J.Šafra ml. F.Šafra, J.Švanda, Z.Zeman, M.Neumann , J.Kulhánek, J.Vávra, M.Bartoška.
Jan Šafra      Poděkování hasičům z Ondřejova

        Chtěl bych tímto velmi poděkovat místním Hasičům za skvělý a obětavý zásah při likvidaci požáru v objektu bývalého Remosu. Tento objekt je neudržovaný  řadu let chátrá a je ve velmi žalostném stavu. Dne 6.5.2004 okolo 16 hod. zde v přilehlém bývalém skladu Remos který je z většiny ze dřeva vypukl požár, který se rychle rozšiřoval směrem na můj dům. Po tomto zjištění jsem okamžitě běžel na Hasičárnu spustit sirénu.
        Byl jsem velmi překvapen že do několika málo chvil se začali sbíhat ze všech stran místní hasiči a vzápětí vyjeli k ohni.Vypadalo to hrozivě, valili se mračna dýmu a plameny šlehaly přes dům.
        S velkou pomocí souseda J.Zemana jsme alespoň kropili střechy zahradními hadicemi, ale nedalo se dýchat.
        S použitím dýchacích přístrojů a veškeré dostupné techniky se povedlo hasičům dostat oheň pod kontrolu. Po té dorazily další vozy z Turkovic,  Říčan a Senohrab.
        Když jsem viděl práci a odhodlání místních hasičů, jsem hrdý že máme v naší obci takovou zásahovou jednotku, která je schopná velmi rychle chránit naše majetky a zdraví
        Chlapi děkuji.
Zdeněk Kycler        Inzerce

INTERNET VZDUCHEM ONLINE - Ondřejov - Mirošovice - Turkovice
Projekt je zatím v plenkách a na jeho realizaci závisí počet uživatelů, kteří budou mít o tuto službu zájem. Máte-li zájem o tuto službu, kontaktujte prosím naše pracovníky na: bidlo@bidlo.org
Služba bude velmi pravděpodobně splňovat tato kritéria:
HOME USER :Ceny se budou pohybovat v rozmezí 625,-Kč až 1845,-Kč. Rychlost synchronní, poloduplexní od 64kbps do 256kbps s agregací (sdílením) od 1/6 do 1/8.
HOME OFFICE : Ceny se budou pohybovat v rozmezí 1250,-Kč až 5000,-Kč. Rychlost synchronní, poloduplexní od 64kbps do 256kbps s agregací (sdílením) 1/3.
HOME PROFI :Ceny se budou pohybovat v rozmezí 3750,-Kč až 15000,-Kč. Rychlost synchronní, poloduplexní 128kbps a 256kbps bez agregace (sdílení).
Ceny, rychlosti a agregace budou přímo závislé především na množství klientů.
www.bidlo.org


AUTODOPRAVA JELÍNEK
Přistavení velkoobjemového kontejneru, skříně, vyklízení sklepních a půdních prostor, odvoz železného šrotu, likvidace pozůstalosti a veškeré stěhování. Dovoz štěrku, písku, úpravy zahrad. tel. 606 561 258.

 

 

 

 

pata.png