Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání srpen 2004.

Prázdniny jsou v plném proudu.......

        Prázdniny jsou v plném proudu, užíváme si sluníčka, vody a ten kdo má dovolenou, snad si jí užívá ke své spokojenosti a chvíli zapomněl na každodenní starosti. Naší starostí jsou nyní odpady, odpady, odpady..... Je to neuvěřitelné, ale každým rokem vykazujeme větší a větší množství odpadů o finančních dopadech nemluvě. Jen pro vaši informaci uvedu, že k 31.7.2004 vykazujeme o 175 m3 odpadu více než v roce 2003. Jak je to možné a co se s tím dá dělat? Zkusili jsme ledacos a ne vždy úspěšně, ale příval odpadků se nepodařilo zastavit. Dalším problémem jsou neposekané plochy v obci. Chtěli bychom, aby majitelé sami měli na paměti, že je to jejich povinnost a jejich pozemky jsou jejich vizitkou, vypovídají o jejich vztahu k majetku, tak jak to bylo zvykem za dob našich dědů a pradědů. Po loňských a letošních zkušenostech mohu říci, že stále více majitelů si tuto povinnost uvědomuje a snaží se své pozemky posekat. Pokud nemohou sami, sjednají si někoho jiného. Pár majitelů jsme upozornili a skutečně většina z nich v krátké době reagovala a své pozemky si zajistili. Pár výjimek bohužel zůstalo, ale je jich stále méně, což je příznivý vývoj, takže snad příští rok bude z naší strany méně upozornění. Všem těm, kteří tak činí automaticky a samozřejmě velmi děkuji za jejich přístup, neboť svým chováním zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí v naší obci. A těm, kteří ignorují své sousedy přeji, aby nikdy pomoc svých sousedů nepotřebovali.
Hezký zbytek léta.
 J.M.        

 


Informace z obecního úřadu.....

 • Zasedání zastupitelstva obce se koná 2.9.2004 od 19.00 hodin v hasičárně v Ondřejově.
 • Úplná uzavírka silnice II.třídy č. 110 Dojetřice - Sázava s objízdnou trasou Vodslivy, Chocerady, Ondřejov, Stříbrná Skalice, Sázava od 6.9.2004 do 30.9.2004.
 • Nové stanoviště pro kontejnery bylo vytvořeno u Votavky. Kontejner sem bude umisťován podle potřeby nepravidelně a bude střídán s kontejnerem u hřiště.
 • Na základě připomínek občanů došlo k přesunutí stanoviště kontejneru na Borkách, kde bylo doposud přímo u pomníku Mistra J.Husa.
 • Blíží se termín pro sestavování rozpočtu na příští rok, můžete tedy posílat své náměty, ovšem s vědomím, že obec rozpočet škrtí kvůli připravovanému vodovodu a kanalizaci. Ale vždycky se dají nalézt drobnější úpravy, které podstatným způsobem zlepší např. vzhled obce.
 • Blíží se další volby, tentokrát do krajského zastupitelstva, opět tedy prosíme občany, kteří by měli zájem o práci ve volebních komisích, aby se přihlásili na obecním úřadě. Volby se uskuteční v termínu 5. a 6. 11.2004. Zapisovatelé musí být jmenováni nejpozději 25.9.2004.

  S účinností od 20.8.2004 byla ukončena činnost kontaktního místa v Říčanech.
  Veškeré nároky o dávky SSP s účinností od 1.9.2004 a zpětně je nutno podávat na kontaktním místě v Praze, tj. Úřad práce Praha východ, pracoviště státní sociální podpory, nám. Republiky 3, Praha 1.

  Telefon: 221 621 111, 221 621 570, 224 219 325, 221 621 592, fax: 221 621 570, 224 222 155.

 

Zprávy ze zastupitelstva obce.

        Prudké přívalové deště, které, jak se zdá, jsou poslední dobou častější než dřív, působí škody. Dešťová kanalizace není v naší obci v dobrém stavu a voda při větších deštích teče některým lidem na pozemky, do sklepů, stodol apod. Pokoušíme se tento stav postupně napravovat. V ulici Pod Hřištěm bylo proto vedle cesty uloženo potrubí, které vede dešťovou vodu z Horky, z Pražské ulice i z části hvězdárny. Tato voda jednak podemílala obecní cestu, jednak zaplavovala soukromé pozemky. Využili jsme potrubí, které sloužilo jako obtok rybníka Seradov a které tam bylo při rekonstrukci nahrazeno otevřeným korytem.
        Kromě této větší akce se dělaly i menší akce proti dešťové vodě: přejezdový rošt na Borkách a obrubníky na Křížku a na křižovatce Družstevní ulice s Choceradskou. V současné době se na této křižovatce ještě opravuje kanál, aby stačil pobrat vodu z východní strany Choceradské ulice. Další problémy s dešťovou vodou, které budeme muset řešit, jsou u školy (voda se střechy a ze školního dvora tam prochází pozemkem paní Poláčkové), v ulici K Seradovu (za obecním domem) a pod Sukdolskou ulicí.
        Opravovaly se i dvě místní komunikace. Spravily se díry v ulici K Votavce a zabetonovaly se nejhorší díry na lesní silnici z Borek k Hrušovu. Počítáme ještě s další opravou děr, které v místních komunikacích vznikly po zimě. Pokoušíme se "záplatovat" to nejhorší, ale bohužel na kvalitní povrch místních komunikací si ještě budeme muset počkat. Nejde tolik o nedostatek peněz - těch sice není nazbyt, ale každý rok bychom snad jednu ulici opravit mohli. Důvodem, proč odkládáme celkovou rekonstrukci místních komunikací, je především to, že předpokládáme, že v nejbližších letech se bude rozšiřovat síť kanalizace, a snad se bude zavádět i vodovod. Kdybychom dnes nechali vyasfaltovat cestu a o dva roky později ji zase rozkopali kvůli vodovodu, těžko bychom to lidem vysvětlovali. O tom, jaké jsou vyhlídky na vodovod a kanalizaci v nejbližší době, v příštím čísle Ozvěn.
        Obec má v tuto chvíli dvě jednotky požární ochrany typu 3 (JPO 3), v Ondřejově a v Turkovicích, obě na velmi dobré úrovni. Nedávný požár dřevěné boudy u Kampeličky ukázal, jak jsou pro nás tyto jednotky důležité. Jejich kvalitu oceňují i profesionální hasiči, kteří mají na starost zajištění požární ochrany v našem regionu, a proto navrhli, aby v obci vznikla jednotka požární ochrany typu 2, tedy vyššího. Zatímco JPO 3 je ještě na čistě amatérské úrovni, JPO 2 už je poloprofesionální jednotka; její členové drží nepřetržitou službu, má kratší limity na výjezd po nahlášení požáru, dostává však také od státu lepší technické vybavení apod. Existence dvou hasičských jednotek v naší obci je dána historickým vývojem, je to však trochu výjimečný stav - obce mají normálně jen jednu jednotku. Výhodou dvou jednotek je určitá soutěživost, která vede každý tým k vyšším výkonům, ale na druhé straně pro obec z toho vznikají zvýšené náklady, případně problémy, když dostaneme bezplatně nějaké technické zařízení: jak ho rozdělit mezi dvě jednotky? Existuje také předepsaná výstroj a výzbroj každého hasiče a ta je dost drahá; jen předepsaná hasičská přilba stojí okolo 12 000 Kč. Obec tedy z finančních důvodů při velkém počtu členů jednotek nemůže každého řádně vybavit. (Hasiči si toho jsou vědomi a značnou část vybavení si kupují za vlastní vydělané peníze; zaslouží si poděkování za to, že tím obci šetří prostředky.) Z těchto důvodů by bylo nejlepší, kdyby v obci vznikla jediná jednotka JPO 2 s dvěma družstvy, ondřejovským a turkovickým. To ale nelze udělat ze dne na den, oba týmy musejí "srůst", nějaký čas spolu cvičit a pracovat, a i pak by to samozřejmě nebylo vždy jednoduché. Požádali jsme proto obě dnešní jednotky, aby připravily své návrhy na další postup a aby ho předložily na následujícím zasedání zastupitelstva.
        V Ondřejově na náměstí, v úseku od křižovatky se Školní ulicí až k západnímu konci, je dost nepřehledná houšť dopravních značek, z nichž některé byly už ve špatném stavu. Pracovní skupina zastupitelstva připravila návrh na úpravy značení, tento návrh byl zkonzultován a schválen policií, nové značky byly objednány a budou v nejbližší době instalovány.
        Obec obdržela žádost o odprodej pozemku v sousedství areálu zemědělského družstva v Ondřejově s tím, že by na pozemku byla postavena výrobní a skladová hala. O prodeji pozemků obce může rozhodnout jen zastupitelstvo a to na svém zasedání dne 24. 6. 2004 žádost o prodej zamítlo. Navíc se zabývalo obecnější otázkou, zda hodláme podporovat stavby výrobních a skladovacích objektů v Ondřejově. V diskusi většina zastupitelů poukazovala na to, že i stávající objekty zatěžují naši obec především zvýšeným provozem těžkých kamionů, což ničí komunikace, poškozuje domy okolo silnic a obtěžuje občany Ondřejova. Na základě této diskuse se hlasovalo o tom, zda ponechat v návrhu územního plánu rozšíření komerční zóny na východ od stávajícího areálu ZD. Většinou 9 hlasů proti 2 se zastupitelstvo rozhodlo toto rozšíření z návrhu územního plánu vyřadit.
        Zastupitelstvo také jednalo o nabízeném daru pozemků, na kterých mají být vybudovány místní komunikace. Rozhodlo, že takové dary bude přijímat pouze v případě, že komunikace na nich už budou skutečně vybudovány a zkolaudovány. Důvodem je to, že obec nemá tolik peněz, aby mohla investovat do staveb místních komunikací. Výstavba těchto komunikací v nově zastavovaných územích by měla předcházet prodeji stavebních parcel, náklady by se měly promítnout do ceny těchto parcel.
        Na základě předložené kalkulace rada obce schválila stočné na rok 2004 ve výši 13 Kč za kubický metr.
        V Kampeličce v Ondřejově bylo konáno místní šetření za účasti zástupců stavebního úřadu a odboru památkové péče MÚ Říčany. Tato stavba je jednou z nejhodnotnějších historických staveb v Ondřejově, ale bohužel je už po dlouhou dobu neudržovaná. O tom, jak se o ni její majitel stará, svědčí i požár, který nedávno vznikl v areálu Kampeličky v dřevěné boudě a který byl založen neznámými osobami. Majitel, který se jednání zúčastnil, se zavázal, že opraví poškozenou krytinu do konce června 2004 a padající římsu nad obecní cestou do konce července 2004. Dále se zavázal, že do poloviny příštího roku začne s rekonstrukčními pracemi. Kdyby tyto své sliby nesplnil, bude proti němu pravděpodobně zahájeno správní řízení, které může skončit pokutami.
        Mateřská škola má v současné době dvě třídy, ale její prostory a technické vybavení nevyhovují současným hygienickým požadavkům na tento počet dětí. Kontrola z hygienické stanice sice udělila školce zatím výjimku, ale jen do r. 2007. Do té doby tedy budeme muset situaci vyřešit. Jedna z možností je zrušit jednu třídu, ale protože dětí v poslední době přibývá a ani s dvěma třídami nemůže školka vyhovět všem žádostem, toto řešení by nebylo vhodné. Druhá možnost je rozšířit prostor pro školku. Protože výstavba nových prostor v podkroví by byla příliš náročná, budeme muset pravděpodobně pro školku vyhradit celou budovu, včetně přízemí, a přestěhovat družinu a knihovnu na jiné místo. Zatím ale konkrétní rozhodnutí nepadlo.
        Rada se rozhodla navrhnout zastupitelstvu obce, aby schválilo vystoupení obce z Honebního společenství. Členství obce v tomto společenství nám zatím nepřinášelo ani nic dobrého, ani špatného, bylo jen čistě formální. Problém ovšem je, že podle zákona každý člen ručí za závazky společenstva veškerým svým majetkem. Obec při tom nemá žádnou praktickou možnost rozhodování společenstva ovlivnit. Nejjednodušší a nejúčinnější řešení tohoto stavu je, když z honebního společenství vystoupíme.
        Obec dostala dotaci 180 000 Kč na úpravu veřejného prostranství. Využijeme ji na úpravu další části náměstí v Ondřejově - jižní část od vjezdu do OZETu až k prostranství pro májky. Cílem úprav bude zabránit, aby do dvorů pod náměstím vtékala přívalová dešťová voda, a zkrášlit tuto část náměstí.
        Před necelým rokem starostka jednala se dvěma studenty architektury a navrhla jim, aby se jako svou diplomovou prací zabývali studií pro úpravu náměstí v Ondřejově. Před několika dny dostala obec jejich výslednou studii. Její nejpodstatnější části budou umístěny na obecní desce na náměstí, aby se s ní každý mohl seznámit. Studie obsahuje některé zajímavé náměty a při přípravě dalších úprav na náměstí z ní budeme hodně čerpat.
Martin Macháček     

 

   
Několik slov o hřbitově

        V poslední době se v několika případech stalo, že ve staré části hřbitova se na místě původního hrobu zřídilo místo urnové. Prosíme Vás proto, abyste věnovali pozornost několika dalším řádkům. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady a skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor. Při užívání hrobového místa na základě nájemní smlouvy je nezbytné pro jakékoli úpravy místa si vyžádat předem písemný souhlas provozovatele pohřebiště, tedy obec. Nestačí pouze se dohodnout s hrobníkem. Máli být zřízena hrobka, musí být provozovateli předána dokumentace obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v žádném případě nelze v řadě hrobových míst přeměnit hrobové místo a vytvořit místo pro uložení urny. Jsme si vědomi, že se jedná o velmi citlivou záležitost, ale prosím Vás, respektujte pravidla a dříve než se rozhodnete, informujte se na OÚ. Vždycky se dá hledat takové řešení, které by uspokojilo obě strany. Nyní budou postupně hroby očíslovány tím způsobem, že před hroby bude umístěna cedulka s číslem. Prosíme, abyste je neničili nebo nepřemísťovali.

 

II.ročník Memoriálu Jirky Kulhánka

         Už jsou tomu 2 roky, co nás po tragické dopravní nehodě navždy opustil i se svými rodiči náš kamarád Jirka Kulhánek. Jak jsem na tomto místě psal loni, loňské závody nebyly jen "výstřelkem", ale měl to být začátek tradice. Letošní ročník nám jen potvrdil, že o tuto akci je mezi okolními hasiči zájem a to i přes mnoho organizačních nedostatků v prvním ročníku. Doufám, že jsme k vytvoření "tradice" vykročili tím správným směrem, a že víkend v polovině srpna bude v Ondřejově po příští roky patřit stejně tak jako loni a letos hasičům.
         Každý z nás si z loňského ročníku odnesl ponaučení co bylo jak uděláno dobře, a co naopak nefungovalo a aplikoval je do letošních příprav. Výsledkem byly kladné reakce ostatních soutěžících družstev, že se oproti loňsku mnoho zlepšilo.
         Závodů se zúčastnilo 8 družstev, která se nakonec umístila v tomto pořadí:
         1. Řehenice, 2. Mrač, 3. Hrusice, 4. Klučov, 5. Ondřejov, 6. Lensedly, 7. Třemblaty "B", 8. Třemblaty "A".
         První družstvo, tedy Řehenice, si letos na rok odvezly i putovní pohár, který byl týden před závody k vidění v cukrárně "U Šafrů" a na tuto akci jej věnoval Honza Kulhánek.
Jan Šafra              

 


Systém EVA - v naší obci ano nebo ne?

        Naše obec byla oslovena, zda se nechce zapojit do informačního systému EVA, který nabízí obcím a jejich občanům široké spektrum služeb. Např. zpřístupnění internetu ("broadbandu") pro všechny obyvatele obce, tisk, kopírování, skenování, e-mail, fax, SMS komunikace, bezhotovostní platby pro občany prostřednictvím stánku EVA non-stop, umožnění a usnadnění komunikace občana s úřadem, školou prostřednictvím portálu EVA na internetu nebo stánku apod.

Prostřednictvím portálu EVA na internetu nebo stánku by byly dostupné informace:

 • Návody a rady na řešení životních situací, právní výklady a postupy pro vyřizování na úřadech
 • Vyřizování záležitostí bez návštěvy úřadu, komunikace s úřadem a institucemi
 • Přístup do katastru nemovitostí, pořízení aktuálního výpisu
 • Nabídka volných pracovních míst, informace Úřadu práce
 • Informace obce, úřední deska, jízdní řády apod.

          Na jedné straně nás zaujala možnost zajištění připojení internetu pro každou domácnost, přičemž při možnosti celodenního připojení by se platilo 500,-Kč za měsíc. Nabídka služeb pro občany je jistě také lákavá. Pokud si nedovedete představit, jak takové zařízení vypadá, možná, že jste ho viděli např. v Hrusicích u OÚ. Stánek by stál někde na veřejném prostranství, nejspíš v blízkosti pošty nebo u obecního úřadu, takže by byl kdykoli k použití, obdobně jako telefonní budka.
          Na straně druhé by obec stálo toto zařízení 72.000,-Kč ročně. Je to hodně nebo málo? Pro nás by bylo rozhodující, zda by občané vůbec měli zájem takové zařízení využívat. Myslím si, že možnost kdykoli si něco okopírovat, odfaxovat, nebo vytisknout si příslušný úřední formulář by bylo pro občany zajímavé. Je otázkou, jak rychle by si na nové zařízení zvykli, naučili se s ním pracovat. Pokud by to bylo využívané, tak jako v minulosti např. telefonní budky, pak by to asi význam mělo. Jenomže proti tomu zní hlasy, které tvrdí, že dnes má každý internet doma a nepotřebuje si vyřizovat cokoli na ulici. Opět obdoba telefonních budek v době, kdy většina z nás vlastní mobilní telefon. A co možnost celodenního připojení na internet za 500,-Kč měsíčně, bylo by to pro občany zajímavé? Využili by takovou možnost. Pokud ano, obec je připravena nabídku systému EVA využít a zkusit to i za shora uvedenou cenu. Pokud si ale myslíte, že pro Vás by to nebylo, nepotřebujete to a nabídku připojení internetu rozhodně nevyužijete, pak obec ušetřenou finanční částku 72.000,-Kč určitě využije jinak.
          Obracíme se proto na Vás s výzvou - sdělte nám svůj názor. Jak ? Jednoduše. Komu je to jedno, nebo nemá zájem, nemusí dělat nic (ale když nám sdělí telefonicky, e-mailem, písemně negativní stanovisko, samozřejmě budeme rádi) a kdo by chtěl sytém využít, nechť nám je sdělí. Forma sdělení pozitivního stanoviska je na vás - telefon 323649403, nebo písemně na adresu obecního úřadu, nebo e-mailem na adresu ondrejov@volny.cz, nebo při zasedání zastupitelstva, nebo prostřednictvím některého člena zastupitelstva, kterého znáte. Podle ohlasů pak zvážíme konečné rozhodnutí. Zatím v radě obce převážilo negativní stanovisko, pouze jeden člen si myslí, že by se to mělo zkusit alespoň na rok, ale můžete pomoci toto změnit.

 


Společenská rubrika

Jubilea červen - srpen 2004
Trojánek František, Třemblat 87 let
Páleník Miroslav, Ondřejov 70 let
Šafra Jan, Ondřejov 70 let
Šeblová Božena, Ondřejov 75 let
Zámyslická Marie, Ondřejov 80 let
Bartošková Marie, Ondřejov 81 let
Grund Vladimír, Ondřejov 70 let
Frinta Ladislav, Ondřejov 70 let
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Narození
Sabina Šafrová, Ondřejov
Jan Chlumecký, Ondřejov
Adriena Sadílková, Ondřejov
Našim novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do jejich života!!!!

Úmrtí
Milada Procházková, Turkovice
Marcela Slabá, Turkovice
Anna Matysová, Ondřejov
Marie Procházková, Ondřejov
Jan Kratochvíl, Praha

Co je psáno v obecní kronice - rok 1930.
        Spojení s Prahou
        Výhodné spojení s Prahou nastalo zavedením autobusové linky Praha - Chocerady soukromým podnikatelem panem Veseckým. Později též státními autobusy čsl.drah. Jízdné Ondřejov - Praha 10,-Kč.

        Elektrika
        10. srpna prvně rozsvícena elektrická světla na náměstí a druhý den v domech. Elektrizace byla provedena za úřadování p. starosty Chytráčka celkovým nákladem Kč 249,632,86. Státem poskytnutá subvence činí Kč 87.150,-. Potřebný obnos zapůjčil obci spořitelní a záložní spolek v Ondřejově na 51/4% úrok. Sekunderní síť včetně domovních přípojek provedla firma "Ves" Praha. V obci máme veřejné osvětlení: 23 žárovek po 40 wattech, 4 žárovky po 60 wattech se samočinným zapínačem a platíme celoroční paušál Kč 2946,- ve dvanácti měsíčních splátkách (245,50 Kč). Měsíční nájem ze samočinného zapínače 10,-Kč. Konzumenti elektrického proudu platí 3,30 Kč za světelnou a 1,90 Kč za motorovou kW hodinu.

        Páni řídící učitelé
        1. září ustanoven prozatímním správcem školy p.uč. Kulhánek z Kostelních Střimelic za p.ř.uč.Dvořáka. Pan řídící Dvořák byl výborným a svědomitým učitelem svých žáků a současně se staral i o pokrok v naší obci. Na jeho podnět zřízena zahrádka před školou.

 

 

 

 

pata.png