Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání duben 2004.


Jaro je v plném proudu...

        Doufám, že to působí i na vaši duši a nálada se vylepšuje. Uklízíme kolem sebe, poděkování patří našim myslivcům, kteří uklidili škarpy v obci a okolí, ondřejovským hasičům, kteří vyřezali křoví v Sukdolské ulici a Pod Hřištěm, dětem ze ZŠ které upravily prostranství u pomníku na náměstí a Vám všem, kteří uklidili před svým domem a své zahrádky. Někteří své domy opravují, natírají se fasády, vyměňují střešní krytiny, opravují ploty, městečko se rozjasňuje. Za to Vám všem patří naše poděkování. Čeká nás nejkrásnější měsíc v roce – květen. Oslavíme máje, ještě před tím však vstoupíme do Evropské unie. V červnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Je toho opravdu hodně a jsou to celkem zásadní změny. Jak se projeví v konkrétní podobě v našem běžném životě, to se uvidí. Snad je dobře, že je právě jarní období, člověk má určitě více optimismu a zvládne lépe všechny změny. Tak vykročme pravou (nebo levou?) nohou a nebojme se .....Z obecního úřadu......

        Výzva pro firmy, které se chtějí zúčastnit soutěže pro uzavření smlouvy na vybudování hřiště a zpevněných ploch v Turkovicích. Projektovou dokumentaci si lze vyzvednout na obecním úřadě. Termín přihlášek je do konce května 2004.
        V Třemblatech se rovněž vytvořila iniciativní skupinka rodičů, která by ve Třemblatech chtěla vybudovat dětské hřiště. Byl podán návrh na místo v lokalitě výstavby nových domků (ul. Na rybníce). Pokud budou rodiče spolupracovat, mohlo by být v příštím roce realizováno.
        Vítání nových občánků se uskuteční 29.5.2004 od 9.30 v ondřejovském mlýně
        Setkání důchodců se uskuteční 3. května 2004 od 14.00 hodin. Věříme, že naši spoluobčané naši pozvánku přijmou a přijdou se pobavit do Kulturního domu.
        Kladení kytic k pomníku padlých v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích bude 8.5.2004 od 9.00 hodin.Zprávy ze zastupitelstva a rady obce

        V souvislosti se vstupem do Evropské unie se zpřísňují hygienické požadavky na provoz mateřských škol. U nás jde hlavně o plochu tříd. Kdyby naše mateřská škola zůstala v prostorách, které dnes má, hrozilo by, že by se musela omezit jen na jednu třídu s 20 dětmi, druhá třída by se musela zavřít. Proto ředitelka mateřské školy připravila návrh na spojení dvou menších místností v jednu větší třídu, uvažuje se i o tom, že se v přízemí budovy zřídí pracovna výtvarné výchovy na místě dnešní knihovny, která by se pak přestěhovala pravděpodobně do hasičárny. Rozhodující bude stanovisko hygieniků.
        Stavební práce na rybníku Seradov byly sice dokončeny už v prosinci loňského roku, ale až teď se dokončí úpravy povrchu — výsadba stromů a keřů, vysetí trávy. Obtokové koryto, které je nutné pro ochranu před povodněmi, dost ztížilo přístup na hráz a k vodě. Proto přes něj bude vybudována aspoň jedna lávka.
        Rada obce si nechala předložit nabídky tří pojišťoven, České pojišťovny, Kooperativy a Generali, na pojištění obecního majetku. Jako nejlevnější a nejvýhodnější pak vybrala nabídku pojišťovny Generali.
        Dále rada vybírala, komu zadá zhotovení projektu a obstarání stavebního povolení na rozvod vodovodu pro Ondřejov, Třemblaty a Turkovice. Dostali jsme dvě nabídky: od firmy Michal Škvára-Interprojekt Odpady a od firmy VodaM ing. Matušky. Rada vybrala nabídku firmy ing. Škváry, která byla přibližně o 80 000 Kč levnější. Stavební povolení na vodovod ve všech tří částech obce by mělo být získáno do 30. 10. 2004.
        Jiří Beránek, který se stará o internetové stránky obce, nás informoval o tom, jak jsou tyto stránky navštěvovány. Za minulý rok se na ně podívalo přes 2 000 uživatelů internetu, to je okolo 6 denně.
        Městské jádro Ondřejova je památkově chráněnou zónou. To sice přináší určité komplikace, když chceme něco přestavovat, ale na druhé straně můžeme získat příspěvky od státu na udržování a rekonstrukci památkově významných objektů. Podmínkou k tomu ovšem je, abychom měli odborně vypracovaný „program regenerace městské památkové zóny“. Rada vybírala mezi dvěma nabídkami: od ing. arch. Sommera a od ing. Košatkové. Rada schválila, aby byla zakázka na vypracování tohoto programu zadána ing. Košatkové, kterou nám doporučili pracovníci Ministerstva kultury. Její nabídka byla také levnější.
        Stavební úřad už vydal územní rozhodnutí na stavbu hřiště v Turkovicích a v nejbližší době čekáme i na vydání stavebního povolení. Součástí této stavby bude i zpevněná příjezdová plocha pro požární techniku, parkovací stání pro 3 vozidla a žumpa pro hasičárnu. Kromě toho se připravuje i pořízení vrtané studny pro hasičárnu. Rada vybírala ze dvou nabídek a vybrala firmu p. Stýbla, která nabízí vrt o průměru 160 mm a jeho zapažení za 1000 Kč/m.
        V letošním roce má být rekonstruována část chodníku podél hlavní silnice v Třemblatech. Obec vyzvala p. J. Horáka k vypracování nabídky na tuto akci.
        Turkovice jsou zatím jediná ze tří částí obce, kde ještě není žádná kanalizace. Pokusíme se, aby i tam se kanalizace v brzké době vybudovala. K tomu, abychom mohli získat nějakou dotaci, musíme mít připravenou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Nabídky na vypracování projektu pro kanalizaci a čističku odpadních vod v Turkovicích, včetně získání stavebního povolení, předložily tři projektantské firmy: ing. Petr Datel, Projekty Vodam s.r.o. (ing. Matuška) a Interprojekt odpady–Michal Škvára. Nejlevnější nabídku předložil ing. Datel, který už pro obec některé předchozí projekty kanalizace dělal. Rada obce se rozhodla zadat mu zpracování projektu pro Turkovice.
        Starostka navázala kontakty s fakultou architektury ČVUT. Její studenti by v rámci svých diplomových prací zpracovali své představy o ondřejovském náměstí, jehož východní část bude třeba upravit. Tyto práce by měly být hotovy do prázdnin.
        Další místo, o jehož budoucí podobě se jedná, je prostranství před DFA (bývalou prodejnou potravin v Ondřejově). Dnes je to nepěkný prostor, v zimě a za deště plný bláta. Je shoda na tom, že je třeba ho zpevnit a používat jako záchytné parkoviště pro auta jedoucí na náměstí a jako místo pro otáčení větších vozidel, která jedou od Prahy na Turkovice. Zatím se jednalo o dvou podrobnějších návrzích. Podle jednoho by se plocha nechala nerozčleněná, podle druhého by se v její dolní části udělal zelený ostrůvek s několika stromy. Bylo dohodnuto, že s definitivním rozhodnutím o podobě této lokality počkáme, až své návrhy předloží i studenti architektury.
        Rada schválila, že v rámci oprav místních komunikací zalijeme betonem nejhorší díry v cestě z Borek do Hrušova. Tato komunikace není určena k průjezdu, je na ní zákaz vjezdu a celkově je ve velmi špatném stavu, protože je velmi strmá a při větších deštích po ní tečou proudy vody. Přesto je třeba, aby se po ní obyvatelé přilehlých nemovitostí ke svým domům dostali.
        Jak známo, obec se soudí s p. Antonínem Šeblem o zřízení věcného břemene přístupu přes jeho pozemek k Obecnímu domu. Okresní soud svým rozsudkem toto věcné břemeno zřídil, ale p. Šebl se proti tomu odvolal a nyní krajský soud vrátil celou záležitost okresnímu soudu k dalšímu řízení.
        Zastupitelé navrhli, aby se v Ondřejově na hlavní silnici od křižovatky na Kostelní Střimelice na náměstí až po ústí Fričovy ulice zavedla snížená rychlost 40 km/h, protože jde o místo, kde často běhají děti mezi školou a autobusovou zastávkou a také pro nebezpečné a nepřehledné místo při vjezdu na náměstí a výjezdu z něj. Kromě toho by měl být zákaz stání na úseku asi 50 m od parkoviště před cukrárnou až po odbočku k drogérii, protože při výjezdu na hlavní silnici parkující auta brání výhledu. Na situaci se přijeli podívat policisté z dopravního inspektorátu Praha-východ. Podle našeho námětu vypracují jeden nebo dva návrhy, které nám předloží k vyjádření.
        Stavební úřad Mnichovice nás informoval, že při parcelaci na stavební pozemky požaduje, aby nové komunikace měly nejmenší šířku 7 metrů. Prosíme proto, aby navrhovatelé tuto šíři respektovali, už když obci podávají žádosti o vyjádření k parcelaci.
        Rada a zastupitelstvo jednaly o žádosti, aby byla rozšířena a upravena křižovatka u Kabeláčů, při příjezdu od pily k Votavce. Místní komunikace je tam silně poškozená a v brzké době, až se budou opravovat komunikace po zimě, se díry v ní provizorně opraví. Větší opravy a rekonstrukce místních komunikací zatím nebudeme provádět nikde, protože doufáme, že se v nejbližších letech budou dělat výkopy pro vodovod a kanalizaci, které by draze opravenou cestu zase zničily. Na křižovatce může zahnout i větší osobní auto, problém je tam pro nákladní auta
        Jednotky hasičů v naší obci dostaly dotace z kraje na zakoupení plovoucího čerpadla a telekomunikačního zařízení pro nouzové situace. Celková hodnota dotací je přibližně 90 000 Kč.
Martin Macháček    


           
Usnesení zastupitelstva obce konané 15. 4. 2004.

I. Zastupitelstvo obce Ondřejov vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce
Informaci o činnosti Ladova Kraje a Regionu Jih
II. Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo:
Rozdělení příspěvků spolkům na činnost v roce 2004
Zpětný dar pozemku p.č. 197/9 v k.ú. Ondřejov za účelem přeložení komunikace.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1734/4 v k.ú. Třemblat
Výstavbu RD na pozemku p.č. 1878/10 v k.ú. Turkovice u Ondřejova
Dělení pozemku PK 2161 v k.ú. Turkovice u Ondřejova za účelem vytvoření přístupové komunikace
Dělení pozemku PK 2178/3 v k.ú. Turkovice podle předloženého návrhu
Zřízení věcného břemene přístupu nebo vytvoření přístupové komunikace na náklady žadatelů přes pozemky p.č. 1249/1 a 1286/1 v k.ú. Třemblat
Stanovisko obce k výsledkům dohadovacího řízení s OŽP MěÚ v Říčanech k návrhu ÚPD, podle kterého obec trvá na zařazení lokality „Z“ ve Třemblatech, lokality „Územní rozhodnutí“ v Turkovicích a lokality č. 1 v Ondřejově v návrhu ÚPD. V ostatním souhlasí se stanoviskem OŽP.
Pracovní komisi ve složení Martin Macháček, Luděk Řezba, Jaroslav Kycler a Jana Dvořáková, která navrhne zastupitelstvu obce do příštího zasedání limity výstavby v obci.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
Prodej části pozemku p.č. 1463/4 (PK 1470/1) v k.ú. Třemblat
Rozšíření místní komunikace U Votavky v roce 2004
IV. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí:
K žádosti o parcelaci PK 440/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy
K žádosti o výstavbu na pozemku p.č. 1189/1 v k.ú. TřemblatChcete být včas informováni ......

        V Ondřejově, Třemblatech ani Turkovicích dosud nemáme vybudován účinný systém hromadného varování obyvatel pro případ vzniku krizové situace a potřebě rychlé a cílené komunikace s veřejností. Rada obce společně s dobrovolnými hasiči proto přichází s následujícím návrhem, jehož cílem je informovat co nejširší okruh obyvatel o krizové situaci na území obcí Ondřejova, Třemblat a Turkovic. Mohli bychom vytvořit databázi s čísly telefonů a v případě vzniku krizové situace by obec zaslala všem v postižené oblasti varovnou krátkou textovou zprávu – SMS. Všichni tak mohou být informováni během několika minut a kromě rychlého předání informace ušetříme čas i hasičům, kteří jsou obvykle zaneprázdněni řešením situace a odpadne tak zdlouhavé obcházení domů. Jestliže nemáte mobilní telefon, ale jste připojeni alespoň pevnou linkou, dokážeme Vás také informovat. SMS zpráva bude doručena elektronickým hlasem jako normální telefonní hovor. Tato varianta je výhodná i pro ty z vás, kdo sice mobilní telefon máte, ale na noc jej vypínáte – pokud nám poskytnete jak mobilní tak i číslo pevné linky, dokážeme Vás o případné krizové situaci účinně vyrozumět po celých 24 hodin denně.
        Pokud byste chtěli být do systému varování zařazeni, stačí, když pošlete SMS na číslo 725 026 770 ve tvaru JMÉNO, ADRESA, ČÍSLO TELEFONU MOBILNÍ / PEVNÉ a budete zařazeni do databáze. Příklad: Josef Brabec, Turkovice 49, 603 400 956 / 323 649 081. Důležité je uvést i ulici, protože to nám umožní cíleně varovat obyvatele té části obce, kde to bude skutečně aktuální. Pokud je vás v rodině více, stačí, když napíšete vše do jedné zprávy, např. Josef , Jan a Naďa Brabcovi, Turkovice 49, 603 400 956 / 323 649 081, 777 777 888, 777 666 555. V případě, že dojde ke změně Vašeho telefonního čísla, prosím, nezapomeňte poslat také SMS s informací, že se jedná o nové číslo. Jen tak může být v databázi vaše aktuální telefonní číslo. Tyto údaje můžete rovněž poskytnout pracovnici obecního úřadu na přepážce v úředních hodinách anebo zaslat poštou na adresu OÚ. Po zpracování do databáze budete vyrozuměni o zařazení pomocí SMS. Na závěr uvedu čtyři telefonní čísla, ze kterých bude v případě potřeby provedeno rozeslání SMS: 999 111 (brána Eurotelu), 603 400 956, 605 242 944 (Josef Brabec), 725 026 770 (Hasiči).
Josef Brabec               Upozornění pro rybáře.....

        Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy rybářství upozorňuje, že s účinností od 1.4.2004 byl vydán zákon č. 99/2004 o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rabářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů. Podle ust. § 13 odst. 8, vydává rybářský lístek občanů ČR obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Pro naši obec to je Městský úřad v Říčanech. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.


Volby do Evropského parlamentu

        Volič, který se přestěhuje po 2. květnu 2004, tzn. že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do EP, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby u obecního úřadu v místě předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže z důvodu přestěhování po uplynutí 40.dne přede dnem voleb ze seznamu voličů vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu ho naopak nemůže do seznamu voličů dopsat.
        V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.
        K tomu, aby mohl volič volit na voličský průkaz, musí podle ust.§ 30 odst. 2 zák.č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen volební zákon) požádat o jeho vydání. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.
        Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba.
        Volič může samozřejmě požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu osobně. Žádost může volič vyhotovit na tomto úřadě. Potom není potřeba, aby jeho podpis byl úředně ověřen, neboť příslušný pracovník může po nahlédnutí např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu předloženého voličem sám ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam.
        Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, t.j. 27.května 2004 do 16.00 hodin.
        Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 27.5.2004 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.


Svoz nebezpečných odpadů v roce 2004

Svoz bude probíhat v těchto termínech:
10.6.2004 – čtvrtek a 21.10.2004 - čtvrtek
Turkovice prodejna potravin: 14.30 – 15.15
Třemblaty požární nádrž: 15.30 – 16.15
Ondřejov areál býv. ZD: 16.30 – 16.45
Ondřejov náměstí: 16.45 – 17.15
        Odpad, který je možno odevzdat: vyřazené lednice, mraznice, televizory, radia, zbytky barev, ředidel, rozpouštědel, nádoby od barev, olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické, akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, hadry od barev, olejů.
        Tento odpad nevyhazujete do popelnic, nebo kontejnerů na směsný odpad !!!!Sbor dobrovolných hasičů Turkovice mezi žáky Základní školy

        Dne 25.3.2004 provedli hasiči z Turkovic Josef Brabec a František Srna zajímavou besedu se žáky 4.-9. tříd o nutnosti požární ochrany v běžném životě, poskytování neodkladné první pomoci a předvedli ukázky hasicích přístrojů a hasičské výstroje pro extrémní situace. Důkazem nevšedního zájmu žáků byly přestávky, kdy oba „hasiči“ si ani nesedli, naopak obklopeni žáky zodpovídali různé dotazy a žáci si zapisovali potřebné informace i do svých mobilů. Ředitelství školy touto cestou vyslovuje SDH Turkovice, zejména Josefu Brabcovi a Františkovi Srnovi velké poděkování. A jako důkaz toho, že beseda byla pro žáky podnětná předkládáme čtenářům Ozvěn dvě ukázky slohových cvičení na diskutované téma.

Setkání s hasiči

        Ve čtvrtek ráno, po příchodu do školy nás čekalo velké překvapení. Místo obávané hodiny matematiky nás paní učitelka zavedla do jiné učebny, kde jsme se společně s žáky jiných tříd naší školy zúčastnili hasičské přednášky. Dva turkovičtí hasiči, Josef Brabec a Franta Srna nás seznamovali s hasičskou výzbrojí, s důležitými čísly hasičů, s prací hasičů a videoukázkami hořící boudy. Také nám pokládali otázky: Jak vzniká požár? Odpovědí bylo mnoho. Například Lukáš Novotný se zmínil, že požár může vzniknout, když si děláme v lese moc velký táborák. Ptali se na telefonní čísla hasičů. Většina dětí je znala. Pro ty, co je neznaly byla možnost si je zapamatovat. Seznámili nás s faktory, které vedou ke vzniku požáru. Požár vznikne jenom tehdy, když máme: teplotu, vzduch a hořlavý materiál. Pouštěli nám videoukázky, jak hasiči hasí boudu, jak nabouralo auto a hasiči vyprošťují uvězněného řidiče. Ukázali nám speciální oblek, který je odolný chemickým látkám a boty, které mají špičku ze železa. Také bych rád měl takové boty a k tomu hasičské auto s objemnou nádrží na vodu a dlouhými hadicemi s proudnicí. Jezdil bych k požárům a hasil.

Setkání s hasiči

Adam Vyčichlo, žák 4.třídy ZŠ Ondřejov
        Přijeli hasiči. Povídali jsme si s nimi. Ukazovali nám, jak se chovat, když bude nehoda, vyteče nafta, apod. Tak jsme si vyměňovali dotazy. Dívali jsme se na videonahrávky z výjezdu hasičů. Mně se to moc líbilo. Říkali, jak dlouho trvá, než přijedou hasiči na místo. Pak také ukazovali, jak vypadá hasičská výstroj z minulosti a z budoucna. Bylo to hezké. Prosili nás, abychom nevolali zbytečně číslo 112, 150. Jednou bych chtěl být leteckým hasičem, ale tito hasiči říkali, že v Česku je jen jedna helikoptéra. Nevím, nevím, jestli mě vezmou k leteckým hasičům. Už se těším na letecký průkaz. Ti hasiči se jmenovali zástupce velitele Josef Brabec a pomocník František Srna.Přehled spolků a organizací v Ondřejově v roce 2004

   1. Sbor dobrovolných hasičů Ondřejov, starosta Jan Šafra, 57 členů
   2. Sbor dobrovolných hasičů Turkovice, starosta Josef Brabec, 40 členů
   3. Sbor dobrovolných hasičů Třemblat, starosta Antonín Bízek, 60 členů
   4. Kruh přátel hudby v Ondřejově, vedoucí Ing. Jaroslav Ročák, 51 členů
   5. Rybářský kroužek, předseda Jaroslav Macke, 61 členů
   6. Posázavský klub historických vozidel, Jiří Dřízhal, 35 členů
   7. T.J.Sokol Ondřejov, předsedkyně Jaroslava Stárková, 260 členů
   8. SLUNCE, dětská organizace, Vítězslav Bumba
   9. ZO ČSCH Ondřejov, jednatel Miroslav Tesařík,
  10. Setkání, Ing.Jaroslav Kycler, 10 členů
  11. Sdružená obec Baráčníků, rychtář Ladislav Padevět, 16 členů
  12. Honební společenstvo Ondřejov, honební starosta Václav Pác, 33 členů
  13. Včelařský kroužek, Ing. Václav Beránek
Možná není přehled úplný, pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, ale tyto spolky a organizace se přihlásily k výzvě OÚ.Lékárenská pohotovost

Benešov
Lékarna Alma, Na Bezděkově 2154
Lékarna U Zlatého orla, Masarykovo nám.4
Lékárna Na Zámecké, Tyršova 2076
Lékárna – Nemocnice, Máchova 400
Po-Pá: po uzavírací době do 21.00 hod.
So: po uzavírací době do 20.00 hod.
Ne: 9.00 – 20.00 hodin


Stomatologická pohotovost

Praha
Adresa: Stomatologická LPS Praha 1, Palackého 5
Telefon: 224946981
Provozní doba: Po-pá 19.00 – 6.30 hodin
S+N+Sv 7.00 – 18.00, 19.00 – 6.00 hodin

Kolín

Adresa: Nová poliklinika Smetanova 764, Kolín IV
Telefon: 321752550
Provozní doba: So: 8.00-14.00
Ne: 8.00 – 13.00


Lékařská pohotovostní služba

Říčany
Adresa: Říčany, Komenského nám. 1910
Telefon: 323602611, 323602612
Provozní doba: Po-Pá 17.00 – 7.00
So-Ne-Sv 7.00 – 7.00
Návštěvní služba: Po-pá 17.00 – 7.00
So-Ne-Sv 7.00 – 7.00Pomočuje se Vaše dítě?

        Tato otázka u mnoha rodičů vyvolává pocit zahanbení a rozladění. Pomočování u dítěte ve spánku představuje závažný problém v životním stylu rodiny – mokrá postýlka, obtížné cestování, vyřazení z dětského kolektivu atd.
        Co to je noční enureza? Je to mimovolné pomočování, které se vyskytuje u dítěte staršího pěti let ve spánku. Vyskytuje se častěji u chlapců než u dívek. Podle různých zdrojů trpí enurezou ve věku 5-7 let 10% dětí. Ve věku 12 let 3% dětí a dokonce mezi dospělými dosahuje výskyt noční enurezy ještě asi 1%.
        Čím je enureza způsobena? Je to otázka regulace tvorby moči během dne a noci. Enuretici vytvářejí během spánku mnohem více moči než ostatní děti. Jedná se nejspíš o určitou nezralost centrální nervové soustavy a močového měchýře. Proto může enuréza spontálně odeznít s růstem a zráním dítěte.
        Je možné enurézu léčit? Noční enuréza je spíše nepříjemné onemocnění. Základem léčebných postupů je těsná spolupráce lékaře s dítětem a s rodiči. Dítě je třeba získat ke spolupráci, v žádném případě je netrestat, ale naopak je pochválit za dosažení každé suché noci. Vhodné je zaznamenávání suchých a mokrých nocí do kalendáře a motivování dítěte odměnou za každý dosažený úspěch. Dítě by mělo od rodičů cítit velkou oporu a pomoc v řešení problému. Ve správném spánkovém režimu doporučujeme pevnou dobu usínání, vyvětranou místnost, vlastní lůžko s gumovou podložkou, lehkou přikrývku. Nevhodné jsou pleny. Dítě se má před spaním vymočit, Doporučujeme též správný pitný režim. Vhodné je nevynechávat přísun tekutin během snídaně, přesunout větší množství tekutin do dopoledních a časných odpoledních hodin. Po 17.00 hodině omezit přísun tekutin, ovoce, polévek apod. Jestliže obtíže přetrvávají i při dodržení tohoto doporučeného postupu, měli by se rodiče obrátit na svého ošetřujícího lékaře a poradit se o dalším postupu.
MUDr. Jitka Biskupová               
praktický lékař pro děti a dorost     


          
Společenská rubrika

Jubilea – duben 2004
Josef Micka, Ondřejov 25 81 let
Růžena Kölblová, Ondřejov 187 80 let
Miroslav Šebl, Ondřejov 13 84 let
Anežka Kulhánková, Ondřejov 87 91 let
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Narození

Jiří Eliáš, Ondřejov 279
Sára Vorreiterová, Třemblaty 85
Marika Malá , Ondřejov 340
Rodičům a našim novým občánkům přejeme hodně štěstí a zdraví do života.

Úmrtí

Jan Kulhánek
Anna Pácová

Poděkování

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Božena Vilhelmová Ondřejov 22

Děkuji obecnímu úřadu v Ondřejově za dar k mým narozeninám, který mi předaly paní J.Klokočníková a paní Staňková. Děkuji.
Jaroslav Klokočník Ondřejov 90

Děkuji srdečně obecnímu úřadu za projevené blahopřání a dárek k mým osmdesátým narozeninám. Současně děkuji paní Klokočníkové a Staňkové za jejich předání.
Libuše Rédlová Ondřejov 163

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám a za dárek, který mi při této příležitosti předala paní Ivana Klokočníková.
Josef Micka Ondřejov 25


Postihla nás nečekaná ztráta.......

        Zcela nečekaně a náhle nás opustil náš pracovník Oldřich Staněk. Narodil se 8.4.1945, se svoji rodinou žil v Hrušově - v Hrusicích. V roce 1965 dokončil studia na střední lesnické technické škole. Celý svůj život pracoval v lese, který měl rád, rozuměl mu a právě tak měl rád myslivost. Pro naši obec pracoval od roku 1993 a staral se o obecní lesy. Zemřel v pátek 23.4.2004. Bude nám strašně moc chybět, ne jenom jako pracovník, především jako kolega, jako člověk, na kterého jsme se mohli spolehnout. Děkuji mu za vše, co pro nás vykonal.
J. Malá               Co se psalo do obecní kroniky v roce 1927.

        Obvodní lékař Dr. Jan Andres
        Zasloužilý a obětavý lékař p.Dr.Andres vzdává se lékařské praxe a na jeho místo ustanoven od 1. ledna pan Dr.Karel Bumba. Bydlí v domě čís.6 a ordinuje v čís. 7 na staré poště.

        Selská jízda

        Utvořena zde „Selská jízda“ na Černokostelecku se sídlem v Ondřejově. Má za účel docílení praktického a racionálního způsobu v chovu koní, jakož i výcvik koně a jezdce pro případ obrany vlasti.

        Divadlo pod Mandou
        10.července v rámci oslav 10.ho výročí bitvy u Zborova uspořádala Jednota legionářů za součinnosti všech místních spolků divadelní představení pod Mandou „Jan Výprava“. Hru obětavě režíroval pan Dr.Musil z Chocerad. Účast zdejšího i vůkolního obecenstva byla obrovská.

        Jindřich Kraus
        Nutno poznamenat též politování hodný případ neštěstí, který se udál právě když se obecenstvo ubíralo k Mandě, kde se již maskovali herci. 15 letý Jindřich Kraus syn rolníka Antonína Krause vypadl na náměstí z houpačky zábavního podniku a zůstal na zemi ležeti v bezvědomí. Ihned povolán Dr.Musil od Mandy, který se marně pokoušel hocha přivésti k vědomí a nařídil jej na rychlo odvézti do nemocnice v Č.Brodě. Tam nešťastný hoch za krátko skonal. Byl převezen do Ondřejova a zde pochován. S postiženou rodinou pana Krause každý cítil upřímnou soustrast.

        Silnice k Turkovicům
        V tomto roce dokončena stavba silnice Ondřejov – Turkovice. Celkový náklad činí 267.311 Kč. Uhrazeno výpůjčkou a splácí se přirážkami k daním.

        Zemědělské plodiny
        Brambor jest velká úroda. Po sklizni se prodávají za 10 Kč/1q. Též červené jetelové semeno stojí 8-10 Kč/1kg. Ovoce je málo.

 

 

 

 

pata.png