Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání prosinec 2003

 

Hezké vánoce a šťastné vykročení do Nového roku 2004.......

Jak ten čas běží a běží…. . Pomalu se chýlí ke konci rok 2003. Každý z nás si opět sám pro sebe rekapituluje své úspěchy a neúspěchy, co se mu podařilo, co se mu nepodařilo, vyslovuje své plány a přání do nového roku 2004. Je mi velmi smutno při pomyšlení kolik našich spoluobčanů v roce 2003 zemřelo. Věřím, že každý z Vás jistě vzpomene na někoho z nich a uvědomuje si, jak mu chybí. Přeji Vám, abyste využili té jedinečné možnosti, že žijete na venkově, kde život plyne přeci jen pozvolněji, kde se navzájem známe, kde můžeme relaxovat uprostřed krásné přírody. Věnujte pozornost svému zdraví, své rodině, komunikujte se svými sousedy a zkuste se podílet, jakýmkoliv způsobem, byť nepatrným počinem, na vylepšení čehokoliv společného v místě našeho společného bydliště. Věřím, že až jednou budete hodnotit svůj život zpět, budete se zamýšlet i nad tím, čím jste byli prospěšní, komu budete chybět právě Vy.
Přeji Vám všem hezké svátky vánoční, pevné zdraví a mnoho štěstí v Novém roce 2004.Zprávy ze zastupitelstva a rady obce.

Rada obce 20. 10. 2003
Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy s panem Čapkem na Obecní dům v Ondřejově na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
        Starostka požádala o předložení návrhů na místa vhodná pro výsadbu veřejné zeleně. Rada obce doporučila některé z následujících: náměstí 9. května včetně parkoviště před firmou DFA, náměstíčko na Kopánku, ulice Fričova za garážemi, hřiště v Turkovicích, čistička v Třemblatech a bývalá skládka v Ondřejově pod Břešťákem.
        Dále se rada zabývala tím, které akce bychom pro následující období považovali za nejdůležitější. Výsledkem je tento žebříček: kana-lizace ve všech obcích; vodovod ve všech obcích, úprava náměstí včetně parkoviště; oprava místních komunikací; internet pro občany; rozvoj školy; tělocvična; revitalizace Kulturního domu; obnova památek. Samozřejmě to neznamená, že bychom napřed udělali ty akce na prvních místech a pozastavili práce na všem ostatním — například do školy i do místních komunikací musíme investovat stále. Ale budeme usilovat především o dotaci na kanalizaci a na vodovod, a až potom o dotaci na větší stavební akci např. ve škole.
        Rada se zabývala také problémem, jak umožnit chatařům, aby mohli odkládat svůj odpad ve své chatové oblasti a nemuseli ho nosit až daleko do vesnice. Z hygienických důvodů jsme zrušili systém pytlů, protože na jejich sběrném místě vznikala prostě smetiště. Vybíráme však od chatařů poplatek za odpad, a proto jim musíme také poskytnout nějakou protihodnotu. Starostka požádala členy rady, aby si připravili návrhy řešení.
        Protože se změnil zákon o místních poplatcích, bude třeba upravit příslušnou obecní vyhlášku.V této souvislosti by bylo možné také změnit poplatek ze psa (dosud je 100 Kč za psa ročně). Rada však doporučila poplatek neměnit. Podobně rada nebude navrhovat zvýšení poplatku za školku, protože plat školnice už nejde z obecního, ale z krajského rozpočtu, a proto se naše výdaje na školku vlastně snížily.

Rada obce 3. 11. 2003

        Starostka předložila projekt hřiště v Turkovicích, který bude podán se žádostí o stavební povolení na stavební úřad. Informovala také, že se bude konat schůzka se sousedy této zamýšlené stavby.
        Proběhla diskuse o tom, jak organizovat hasiče v naší obci. Dnes má obec dvě hasičské zásahové jednotky, což není obvyklé (obce mají normálně jen jednu jednotku). Jde o to, abychom racionalizovali naše investice do hasičského vybavení apod. Proto bylo dohodnuto, že se sejde pracovní skupina s představiteli hasičů v Ondřejově i v Turkovicích a posoudí, jak by se rozvoj zásahových jednotek mohl sladit s finančními možnostmi obce.
        Dále projednávala rada jako pokaždé různé žádosti o dělení parcel, o prominutí poplatku za odpad apod.

Rada obce 18. 11. 2003
        Obec dostala nabídku na smlouvu se společností, která provozuje útulek pro opuštěná zvířata v Maršovicích. Podle smlouvy bychom platili 8 korun na trvale hlášeného obyvatele ročně, což by pro nás bylo asi 8000 Kč. Za to by nám bezplatně umístili zvířata, která by byla odchycena v obci, a v případě potřeby by je přijeli i odchytit. Smlouva se zdá výhodná, domluvili jsme se ale, že se na útulek do Maršovic napřed pojedeme podívat.
        Rada také projednávala návrh na zřízení internetové domény pro obec. Zatím máme své webové stránky na adrese ondrejov.hyperlink.cz a emailovou adresu ondrejov@volny.cz, ale kdybychom měli vlastní doménu, mohli bychom mít adresu v běžnějším tvaru, např. www.ondrejovuprahy.cz apod., a také mít e-mailové adresy ve tvaru jmeno@ondrejovuprahy.cz apod. Bohužel adresa, která by každého nejspíš napadla, totiž www.ondrejov.cz, je už zadaná. Pokusíme se najít co nejvhodnější název a pak se k tomuto problému vrátíme. Připomínám, že na webových stránkách obce jsou pravidelně zveřejňovány zápisy ze zastupitelstva, Ozvěny a další informace.
        Protože ČSOB pojišťovna nám vypověděla pojistnou smlouvu a navrhla uzavřít novou (dražší), požádáme také o nabídky konkurenčních pojišťoven, abychom mohli vybrat nejvýhodnější nabídku.

Zastupitelstvo obce 27. 11. 2003

        Každé zasedání zastupitelstva začíná tím, že starostka informuje o tom, co dělala rada obce za poslední období — podobný přehled, jako uveřejňujeme i zde v Ozvěnách. Tentokrát ale následovala „inventura“ toho, co se v obci podařilo v roce 2003 a co se naopak ještě nepodařilo.
        Začněme tím druhým. Nepodařilo se ještě sehnat dotaci na pokračování kanalizace v obci. Není ještě vyřešeno, kde bude čistička odpadních vod v Turkovicích, a proto není ani projekt turkovické kanalizace. Na mnoha místech zastavěného území obce jsou problémy s odváděním dešťových vod při větších lijácích, dešťová kanalizace je ve špatném stavu. Stále se vyskytují případy drobného vandalismu, odhazování odpadků apod. Nepodařilo se nám navázat lepší spolupráci se Správou a údržbou silnic Kutná Hora při údržbě silnic a okolí. Není vybudováno hřiště v Turkovicích (připravuje se dokumentace pro stavební povolení). Nepodařilo se navázat komunikaci s majitelem Kampeličky v Ondřejově; ta je v havarijním stavu a navíc jedna stavba tohoto areálu, totiž betonová nakládací rampa, leží na obecním pozemku a zužuje tam cestu. Nebyl opraven chodník v Třemblatech a nejsou dokončeny opravy hasičáren v Třemblatech i v Turkovicích.
        A co se naopak v obci podařilo za rok 2003 udělat? Jsou postaveny nové autobusové čekárny u pily a v Turkovické ulici. Postavily se nové lampy veřejného osvětlení u Votavky, na Borkách a v Třemblatech. Byly uklizeny černé skládky pod Senohrabským mostem a na Hlavačově a také mnoho odpadků z příkopů podél cest (na tomto úklidu se podíleli myslivci, hasiči i školní děti). Po zrušení „pytlového systému“ odpadků se také celkově zlepšila čistota místních komunikací. Budova mateřské školy má novou střechu a základní škola má částečně vydlážděný dvůr. Obec přispěla na rekonstrukci elektrické sítě na náměstí v Ondřejově, takže tam z domů zmizely ošklivé dráty. Zpevnila se další část komunikace u nové zástavby v Třemblatech, v Ondřejově se z nejhoršího opravila vozovka ve Fričově ulici. Největší investiční akcí byla ovšem oprava Seradova, na kterou se podařilo sehnat státní dotaci. A největší administrativní akcí bylo pojmenování ulic v Ondřejově, které sice některým občanům přidělalo vrásky, ale které by stejně jednou muselo přijít, a čím později, tím víc by bolelo.
        Po tomto přehledu roku 2003 následovala diskuse o výhledech na příští roky. Zastupitelé a také předseda osadního výboru Turkovice Petr Jahelka navrhovali, o co by se obec měla pokusit v nejbližší době. Kromě kanalizace a vodovodu se mluvilo o stavu místních komunikací, padaly návrhy na vybudování dětského hřiště v Ondřejově, na úpravu náměstí, na zlepšení systému sběru odpadů, na rozšíření mateřské školy, na zlepšení bezpečnosti dětí na přechodu u autobusové zastávky, na zlepšení cesty k Seradovu a opravu studny a dalších objektů na hřbitově a na vyčištění rybníčku u areálu ZD. Ve Třemblatech by se měl vybudovat chodník, upravit pozemek v nové zástavbě u trafa (urovnat terén a osít travou) a pokračovat v rozšiřování veřejného osvětlení. V Turkovicích by měl být připraven projekt na kanalizaci a vodovod, mělo by se dokončit hřiště a do budoucna by se tam měly vybudovat chodníky.
        Zastupitelstvo schválilo žádost TJ Sokol Ondřejov o zapůjčení sálu Obecního domu na tréninky badmintonu. Dále byla schválena nová vyhláška o místních poplatcích, která ale nepřináší žádné změny ve výši těchto poplatků (vyhláška se musela měnit jen kvůli novému zákonu o místních poplatcích). Kromě toho zastupitelstvo projednalo některé žádosti o prodej pozemků, dělení pozemků, zřízení věcného břemene apod. Všechny tyto body jsou podrobně uveřejněny na obecní vývěsce.

Rada obce 8. 12. 2003

        Obec zakoupila starší traktorovou sekačku na sekání trávy na obecních pozemcích. Sekačka i se sběrnými koši stála 35 000 Kč.
        Rada schválila záměr pronajmout místnost v přízemí hasičárny v Ondřejově, v níž dosud byla prodejna zeleniny. Schválila také záměr vybudovat vrtanou studnu u hasičárny v Turkovicích, která je zatím bez zdroje vody.
        Aby se rozšířily možnosti separovat odpad, bude upraven další kontejner (rozdělen přepážkami na větší díl pro plasty a menší díl pro papír nebo sklo). V souvislosti s tím se přesunou některé kontejnery na jiná místa, aby se jeden kontejner umístil i u Votavky.
        V souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok navštívili někteří členové rady základní školu i hasičské zbrojnice v Ondřejově a v Turkovicích a na místě probírali potřebné investice a opravy. Stejně jako každý rok, většina požadavků přesahuje finanční možnosti obce, takže nemůžou být celé splněny. Práce na přípravě rozpočtu začnou 15. prosince.
        Protože se přibližně od poloviny října pracuje na opravě rybníka Seradov, na každém zasedání rady se objevuje informace o postupu prací. Stavební práce by měly být dokončeny do 16. prosince, na jaře příštího roku bude provedena výsadba stromů, založení trávníků a podobné dokončovací práce. Rybník by se měl napouštět pravděpodobně po 16. prosinci.
Martin Macháček             


 
Informace ze stavební komise

        V současné době je velký zájem o parcelování pozemků, které jsou nebo byly doposud obdělávány jako pole. Může se stát, že jste majitelem pozemku, který je uprostřed pole a vlastníci sousedních nemovitostí chtějí požádat o oplocení svého pozemku. Doporučujeme Vám všem proto velmi pečlivě sledovat, co se kolem Vašich pozemků děje. Že se něco chystá poznáte celkem jednoduše podle toho, že majitel nejprve vytyčuje svůj pozemek a geodet je povinen informovat vlastníky sousedních nemovitostí. Pokud takovou pozvánku obdržíte, určitě si zajděte na místo a dotazujte se u geodeta, jak bude pozemek po vytýčení vypadat, zda se dostanete na svůj pozemek, zda v této věci proběhlo územní řízení, případně si zajděte na obecní úřad, zda zde jsou příslušné podklady, nebo na stavební úřad do Mnichovic, kde vydávají v těchto záležitostech souhlas nebo vydávají rozhodnutí. Připomínáme, že vlastníci sousedních nemovitostí musí společně jednat o např. vstupu na své pozemky. Nelze spoléhat, že to za Vás někdo vyřeší.
        Pro Vaši informaci ještě připomenu ust. § 34 stavebního zákona, kdo je účastníkem územního řízení:
Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky územního řízení o chráněném území, nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo zcelování pozemků jsou navrhovatel a osoby jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena.
        Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Účastníky nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.
J.M.               Ach ty poplatky.......

        Připomínáme, že poplatky za odpad na rok 2004 jsou v dosavadní výši 450,-Kč na poplatníka, tj. na občana trvale přihlášeného v naší obci nebo vlastníka objektu užívaného k individuální rekreaci. Rovněž tak se nemění výše poplatku za psa, tj. zůstává 100,-Kč za jednoho psa.
        Pokud jste zapomněli některý z poplatků uhradit, je nejvyšší čas tak učinit, aby jste se vyvarovali jeho zvýšení o 50 % a případnému exekučnímu řízení.Co se psalo do obecní kroniky před 70 lety

Rok 1933
Švehlova lípa

        V pondělí velikonoční 16.dubna byla zasazena místní osvětovou komisí za přítomnosti zástupců všech místních spolků v obecním parku lípa na paměť 60.narozenin bývalý minist. předsedy Antonína Švehly. O významu promluvil starosta V.Šebl.

Zánik pěšin kolem Ondřejova
        Až do roku 1932 bylo možno obejíti Ondřejov po od nepaměti užívaných pěšinách kolem zahrad. Od vily č.60 na nynější silnici na Kostelní Střimelice, dále od domů č. 161 na cestu vedoucí na „Křížek“, pak od domu č.125 na silnici Hrado-Střimelickou. Od hřbitova vedla pěšina pod polem č.k. 2123 a 2136 přes kališťskou cestu a na horku kolem zahrad na „Horku“. První pěšina byla zrušena od hřbitova oplocením pole č.k. 2136. Přímých námitek nebylo. Druhá pěšina od domu č.161 na „Křížek“ byla zrušena postavením vily čp. 178 a oplocením jízdárny. Námitky byly podány po uplynutí 30 ti dnů. Pěšinu od domu č.125 na silnici Hrado-Střimelickou uzavřel Pohumil Havránek na svém dvoře. Námitky podány včas, avšak na odpověď okr. úřadu aby byla podána žaloba, nikdo nežaloval. Jeví se zde naléhavá potřeba obecního regulačního plánu a jest naděje, že jej obecní úřad nechá zhotoviti dle možných finančních prostředků. (pozn.redakce – p.č. 2123 – pan Prošek, č.p. 60 – vila Eleonora, č.p. 161 - Ing.Štefek, č.p. 178 – vila p. Panušky)

Měšťanská škola
        Snahu postaviti v Ondřejově měšťanskou školu počal uskutečňovati již zemřelý starosta Jan Tlamicha zakoupením místa (domu čp. 70). V letošním roce byly vyzvány zdejším obecním úřadem všechny vůkolní obce, aby se k Ondřejovu připojily školním obvodem a vzaly na sebe zaplacení části stavebního nákladu dle daňové pokladny na ně připadajícího. Svůj souhlas daly tyto obce: Turkovice, Kostelní Střimelice, Kaliště a Lensedle. Nerozhodně odpověděli Zvánovice a Třemblát. Hradové Střimelice zamítavě. Z Ondřejova dochází do měšťanské školy ve Stříbrné Skalici 32 dětí a mají-li obce, které svůj souhlas daly rovněž tolik měšť.školou povinných dětí, jest to počet nedostačující pro povolení měšť.školy. Situace jest tudíž taková, že jedině připojením všech vůkolních obcí včetně Chocerad dosáhl by se potřebný počet žáků.
        A ještě na závěr pro porovnání dva údaje z roku 1933:
Rozpočet na rok 1934:
        Potřeba na vydání činí 77.887,- Kč
        Příjem na úhradu 45.020,-Kč
        Schodek: 32.867,-Kč
Schodek se uhradí: 40% přirážkou k dani činžovní, 60% přirážkou k dani ostatní.
        Druhý údaj se týká počtu narozených a zemřelých. V roce 1933 se v Ondřejově narodilo 14 dětí a zemřelo 9 lidí. V roce 2003 se ke dni vydání Ozvěn narodily 3 děti a zemřelo 14 lidí. Údaje se týkají pouze Ondřejova, nikoliv Turkovic a Třemblat (pro srovnatelnost).Z ondřejovského fotbalu

        Ohlédneme-li se za rokem 2003 zjistíme, že z fotbalového hlediska byl rokem průměrným. "A" mužstvo se sice bez problémů udrželo ve 3.třídě (proti předcházejícím rokům jistě pokrok) a po podzimní části soutěžního ročníku 2003 - 2004 je na 5. místě, když ze 13 zápasů 8x vyhrálo, 1x hrálo nerozhodně a 4x prohrálo, při skóre 31:22. A právě tyto čtyři prohry a ještě k tomu na domácím hřišti způsobily, že myšlenky na postup jsou s největší pravděpodobností pouhou utopií. Zejména, když s mužstvy, které jsou v tabulce před námi, hrajeme na jejich hřišti. Je to veliká škoda, protože se zdá, že mužstvo vyzrává, začíná mít optimální věkové složení, takže by mohlo pomýšlet alespoň na okresní přebor. Nicméně - naděje umírá naposledy. a jestliže celé !!!!! mužstvo podstoupí tvrdou a náročnou zimní přípravu a budeme mít trochu toho fotbalového štěstíčka (viz Sparta Praha) mohlo by se dočkat postupu. Zlepšilo se též chování a vystupování hráčů. při zápasech, o čemž svědčí 5. místo v soutěži slušnosti. To je proti předcházejícím ročníkům podstatné zlepšení.
        O mužstvo se starali: Jiří Vaněček a Mirek Janoušek jako trenéři. Vedoucím mužstva byl Vladislav Stárek. Nejlepším střelcem je s 29 brankami Ondra Lunga.
        "B" mužstvo v soutěžním ročníku 2002 - 2003 hrálo o první místo, ale nakonec obsadilo 3. místo. Výkony podávané na podzim již tak dobré nebyly a tak 6. místo po podzimní části soutěže 2003/2004 je současné maximum. Na jaře se dá jistě leccos napravit, protože mezi 3. a 6. místem je rozdíl jediného bodu. Nutnou podmínkou je zlepšení herní discipliny a zejména chování hráčů. Svědčí o tom i předposlední místo v soutěži slušnosti. Vedoucím mužstva byl Roman Čihák.
        Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, funkcionářům, příznivcům, divákům a také sponzorům, že jsme letos tak krásně oslavili 70. výročí založení fotbalového klubu, což se mohlo uskutečnit jenom díky jejich nadšení pro tuto akci. Dovolte mi, abych Vám všem popřál hezké a klidné prožití svátků vánočních a do roku 2004 Vám přeji hodně zdraví a životního optimismu.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť !!!                       
Jan Kölbl, předseda fotbalového oddílu               

Nábor !!!       Nábor!!!!!!       Nábor!!!!

TJ Sokol Ondřejov pořádá
nábor žáků a žákyň (od 8 let) a to
do nového sportovního oddílu
BADMINTONU.

        Vyškolení trenéři očekávají Vaše děti v pátek 19.12.2003 v sále Obecního domu v Ondřejově. Přijďte v 17.00 hodin a dozvíte se vše o této náročné, ale krásné hře.
                Neváhejte a přijďte, třeba i v doprovodu rodičů.
Jan Kölbl, sekretář TJ Sokol Ondřejov  


             
Nabídka pronájmu

Obec Ondřejov pronajme přízemní místnost v hasičárně v Ondřejově (prostor po bývalé zelenině).
Zájemci se mohou informovat o podmínkách pronájmu na obecním úřadě.
telefon na OÚ: 323649403.       Společenská rubrika

Jubilea – listopad, prosinec
Jan Šebl, Ondřejov 82 let
Karel Velinger, Třemblaty 83 let
Miloslava Nováková, Ondřejov 82 let
Drahomíra Pospíšilová, Ondřejov 80 let
Jan Šebl, Ondřejov 84 let
František Císař, Turkovice 84 let
Marie Lánová, Ondřejov 84 let
Emilie Micková, Ondřejov 82 let
Vladimír Znamenáček, Ondřejov 75 let
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Úmrtí

Jan Krátký
Růžena Šmidlíková

Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Zároveň děkuji paní Klokočníkové za jeho předání.
Božena Müllerová

Děkuji obecnímu úřadu a paní starostce za milou gratulaci a dárek k mým narozeninám, který mi předaly paní Jiřina Klokočníková a paní Ivana Klokočníková.
Ludmila Hnízdová

Děkuji obecnímu úřadu v Ondřejově za přání a dárek k mým narozeninám.
Miloslava Nováková

Děkuji všem přátelům a známým, kteří vyprovodili na poslední cestě mého manžela pana Jana Krátkého.
Marie Krátká

 

 

 

 

pata.png