Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání leden 2004Padá sníh a padá.......

        Po suchém létu, suchém podzimu tu máme sněhový leden. Myslím, že takový příval sněhu pamatuje málokdo. Z hlediska údržby ulic, chodníků a komunikací je to pro nás všechny zátěž, jak fyzická, tak i psychická. Nicméně při všech potížích se snažíme, abychom úplně nezapadli. V této souvislosti připomínám, že stejně jako je obec povinna odklízet sníh z místních komunikací a veřejných prostranství, tak je zákonem stanovená povinnost pro vlastníka nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, udržovat chodník schůdný, jinak odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. Vlastníka takové nemovitosti nezbavuje odpovědnosti ani taková skutečnost, že zde trvale nebydlí, ale např. se jedná o rekreační objekt apod. Zákon spojuje s odpovědností výlučně vlastníka nemovitosti. Ten si může např. s jiným občanem dohodnout, že bude sníh odklízet v době jeho nepřítomnosti. Takže porozhlédněme se kolem sebe a stěžujme si na úřad, že neplní své povinnosti, ale mrkněme okem i na chodník u svého domu, nebo zahrady, zda je schůdný. Někteří z Vás své povinnosti však plní vzorně a příkladně, jiní nedbají, což je na první pohled zjevné při chůzi po chodnících na náměstí. Těm prvním z Vás patří náš velký dík.Kde by mohlo být v Ondřejově dětské hřiště?

        Při jednání členů zastupitelstva obce bylo mimo jiné zmíněno, že by v Ondřejově mělo být dětské hřiště. Námět se setkal s pochopením většiny a bylo řečeno, že bychom měli připravovat k realizaci tento námět ještě pro toto volebního období. A hned na začátku se nabízí Nerudovská otázka „kam s ním“? Když si tak představím jednotlivé lokality v obci, kde by se vlastně maminky mohly se svými ratolestmi scházet, tak aby to nebylo příliš daleko, aby tam bylo hezky a příjemné posezení, aby tam byl stín, aby to nebylo přímo u silnice .... a takových „aby“ je ještě mnoho. Takže je tu výzva pro maminky, připojte se k nám a navrhněte podle Vašeho názoru vhodné místo pro vybudování dětského hřiště. Můžete volat, psát, „mejlovat“, účastnit se veřejných zasedání zastupitelstva.
        Pomůžete nám podstatným způsobem, neboť si uvědomte, že snad s několika málo výjimkami o tom budou rozhodovat lidé, kterých už se to zase až tak netýká. Nebo, že by jako budoucí dědečkové a babičky........?Informace ze stavební komise

        V poslední době se na úřad obrátilo několik občanů s dotazem, zda mají ohlašovat opravu fasády nebo výměnu oken na domě, výměnu střešní krytiny apod. Proto dnešní téma bude opět připomenutí si zásadního problému při stavebních úpravách, opravách na nemovitostech ve vyhlášené městské památkové zóně v Ondřejově. Zapamatujte si zásadní pravidlo – cokoliv chcete na svém domě, ale i oplocení opravovat, měnit, musíte mít stanovisko Městského úřadu v Říčanech, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče. Teprve s tímto stanoviskem můžete požádat o stavební povolení, nebo ohlásit na zdejším úřadě drobné stavby, stavební úpravy. Musíte počítat s tím, že vyžádání takového stanoviska bude časově náročnější – zhruba měsíc bude trvat, než obdržíte odpověď. A další měsíc může trvat ohlášení, o stavebním řízení se raději nezmiňuji. Doporučujeme Vám proto, pokud plánujete jakékoliv stavební úpravy, včas si vyžádejte stanovisko památkářů, abyste pak neměli problém např. se stavební firmou. Obvykle je to tak, že pokud víte, že potřebujete stavební povolení, jste připraveni na „úřední kolotoč“ s razítky a pod. Ale pokud předpokládáte, že Vámi zamýšlené opravy podléhají pouze ohlášení nebo ani to ne, např. výměna střešní krytiny, pak můžete zažít šok, když zjistíte, že ačkoliv máte vše připravené, sjednanou firmu, nemůžete dělat nic, nebo riskujete uložení pokuty, která se v takovém případě může pohybovat do 10.000,-Kč případně i více podle charakteru přestupku.
        Na obecním úřadě si můžete ověřit, zda Vaše nemovitost do památkové zóny patří, či nikoli. Pro úplnost připojuji telefon na MěÚ Říčany 323318213.
J.M.               Obecní úřad připomíná, že....

        je čas zaplatit za odvoz odpadu a Vašeho psího miláčka. Výše poplatku se nezměnila, tedy za psa poplatek činí 100,-Kč a za odpad je poplatek stanoven pro trvale bydlícího občana a majitele nemovitosti využívaného k rekreačním účelům ve výši 450,-Kč. Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě a pokud se Vám to nehodí, obdržíte složenku přibližně v průběhu měsíce března.
        V této souvislosti připomínáme, že jsou mezi námi ještě jedinci, kteří nezaplatili stočné za rok 2003. Zkontrolujte si tedy své domácí účty a jestliže se nejedná o úmysl, bylo by zbytečné platit penále..... a současně se omlouvá.

        V minulých Ozvěnách jsme otiskli jízdní řády. Samozřejmě, vloudil se šotek a mnozí z vás jistě nevěřícně kroutili hlavou, co jsme to zas provedli. Velmi se Vám omlouváme a pokud právy vy máte špatně vytištěný jízdní řád, vyzvedněte si na obecním úřadě správný.
A aby toho nebylo málo, vloudila se ještě jedna chyba a sice adresa naší obce na Internetu. Správná adresa je: http://ondrejov.hyperlink.cz/.Ladův kraj na veletrhu Regiontour

        Cestování naplňuje lidskou touhu poznávat a objevovat, v moderním světě je stále častější formou relaxace a odpočinku. Veletrhy Go a Regiontour, které se konaly od 8. do 11. ledna v Brně, mapují už 14 let vývoj v cestovním ruchu a poskytují dobrý přehled o cestování. Loňská rekordní návštěvnost byla opět překonána a překročila hranici 40 000 osob. Veletrhů GO a Regiontour se účastní nejen významné cestovní kanceléře s nabídkou dovolených v tuzemsku a v zahraničí, ale také kraje a turistické oblasti České republiky. Pro regiony jsou tyto veletrhy místem předávání zkušeností, setkávání se zástupci krajů, regionálních agentur, tisku a s konečnými uživateli tedy turisty, cestovateli a rekreanty.
        Mikroregion Ladův kraj měl svou expozici na stánku Středočeského kraje. Opět se potvrdilo, že Ladovy obrázky neztrácejí svou přitažlivost, stejně jako touha navštívit místa, která se stala Ladovou inspirací. Trvalý zájem je o mapu cyklotras s profily tras, pro kterou si přišli návštěvníci veletrhu již potřetí. K dalším propagačním materiálům letos přibyla skládačka informující o možnostech ubytování v Ladově kraji. Obsahuje mapu s vyznačenými turistiskými trasami a cyklotrasami, fotografie turistických cílů a výčet možností, jak strávit volný čas. Dalšími novými materiály byly brožury Říčanský hrad a Kulturní kalendář Ladova kraje na období leden až červen. Všechny tyto prospekty jsou k dispozici v Informačním centru.

Děkujeme sponzorům:

Hotel zámek Štiřín
Hotel S.E.N.
Hotel U koně
Pivovar Velké Popovice
        Všechny zájemce o cestování zveme na veletrh Holidayworld, který se bude konat na pražském Výstavišti od 12. do 15.února. Materiály Ladova kraje najdete na stánku Středních Čech v levém křídle Průmyslového paláce.
Ing. Dana Grossová               
jednatel Svazku obcí Ladův kraj         


      
Evropská unie – blízká skutečnost

        Dne 1. května 2004 vstoupí naše republika do Evropské unie. Je to okamžik, na který řada z nás již dlouho čekala a který se ještě před několika lety zdál spíše vzdáleným snem než reálnou skutečností. Za dlouhá léta naší izolace jsme sledovali růst životní úrovně obyvatelstva v západní Evropě, avšak měli jen neúplné informace o tom, co je nutno k dosažení takového životního standardu vykonat. Po znovunabytí svobody našeho národa i státu jsme se během několika let vcelku úspěšně vyrovnali s novým svobodným prostředím a pro zejména mladší generaci je minulý režim již zpola nebo zcela zapomenutou minulostí.
        V loňském roce jsme v referendu rozhodli, že se k těmto úspěšným státům připojíme v naději, že nám toto propojení přinese větší hospodářskou prosperitu, bezpečnost naší země, zlepšené životní prostředí, větší rozhled po světě a pro nastupující generace lepší vyhlídky na uplatnění v životě. Podmínkou pro toto připojení bylo dosažení shodných základů politického a hospodářského života se současnými státy Evropské unie. Byli jsme svědky bolestivých a často velmi zjitřených rozprav mezi našimi politiky, národohospodáři i ostatními občany, avšak nakonec se podařilo splnit alespoň základní nutná kritéria. Naše matné a často velmi fantastické představy se postupně měnily ve skutečné problémy dotýkající se našeho běžného života. Vynořilo se mnoho otázek, na něž jen s obtížemi hledáme odpovědi.
        Z těchto důvodů jsme se se zástupci obce Ondřejov shodli na potřebě pokusit se vnést mezi občany Ondřejova a okolí jasno alespoň v těch nejzávažnějších otázkách. Navázali jsme proto kontakt s Informačním centrem Evropské unie, kde je soustředěna řada odborníků na jednotlivé otázky a získali základní podklady, které jsou vhodné pro informování laické veřejnosti. V první polovině tohoto roku proto uspořádáme veřejné rozpravy o Evropské unii.
        Na tyto rozpravy chceme přizvat znalce těch jednotlivých okruhů otázek, na něž jsou odpovědi pro běžného občana často velmi obtížné. Jistě se shodneme na tom, že velmi málo víme o
- všeobecném uspořádání a politickém životě v Evropské unii
- zachování naší identity osobní, národní i státní
- našich právech, povinnostech, legislativě a soudnictví v novém prostředí
- společné zemědělské politice
- možnostech volného pohybu osob a pracovních sil
- sociálních podmínkách mládeže, lidí v produktivním věku i seniorů
- možnostech získání nejrůznějších podpor pro náš rozvoj v podnikatelské a kulturní oblasti
- a o řadě dalších oblastech veřejného života.
        První veřejná rozprava se uskuteční v pondělí dne 9. února, v 18.00 hodin v Ondřejovském mlýně. Hlavním námětem přednášky a diskuse bude vznik, uspořádání, politický život, současnost a budoucnost Evropské unie.
        Hlavním přednášejícím a současně moderátorem rozpravy bude senátor Josef Zieleniec.
        Věříme, že se naši občané chopí příležitosti získat řadu poznatků o EU, vyměnit si své názory na naše budoucí členství a zároveň určí, jaká témata by měla být náplní případných dalších veřejných rozprav. Pokud kdokoliv z Vás bude mít zájem o podklady k jednotlivým otázkám souvisejícím s naším vstupem do EU, jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v Ondřejovském mlýně.
Ing. Jaroslav Ročák               V Ondřejově ani v Turkovicích včelaři nevyhynou.

        Nastupuje nová včelařská generace. Vydrží?

        Není žádným tajemstvím ani pro nezasvěcené, jak důležitý je chov včel nejen pro známý sladký včelí produkt, ale i pro dobré výnosy ovoce a dalších plodin. Statistiky tvrdí, že včelařů u nás ubývá, mnozí zkušení včelaři už pro stáří a nemoc musí včelaření zanechat, a tak Český svaz včelařů volá SOS na záchranu včelařské tradice. Proto by se každý dospělý včelař měl starat o to, aby měl svého nástupce.

        V Ondřejově byl založen včelařský kroužek před 4 lety. Přihlásilo se do něj 12 dětí, z nichž 8 vytrvalo – samí chlapci – asi je ta včelařina opravdu víc mužská záležitost, i když se včelaření věnuje i nejedna žena.

        Na pravidelných pátečních schůzkách se budoucí včelaři seznamovali nejprve s teorií. Barevné obrázky z několika ročníků časopisu Včelařství jim pomáhaly pronikat do tajů života včel, později začala i praktická příprava: Chlapci se začali učit stloukat rámky a zatavovat do nich mezistěny, aby je připravili pro jarní rozšiřování včelího obydlí. Těšili se na jaro, až si budou moci získané teoretické znalosti ověřit přímo ve včelíně. K tomu bylo samozřejmě třeba zajistit i včelařské klobouky a rukavice.

        Vybaveni znalostmi i potřebnými pomůckami se chlapci vydali do včelína. Možná to nejtěžší, co je čekalo, bylo chovat se tiše, nedělat žádné prudké pohyby – to totiž včely nemají rády a vetřelce po zásluze odmění, ale nikoli sladkým medem. Ve včelíně mohli sledovat, jak se se včelami zachází, jak se líhnou mladušky i jak se označují královny, a začali si zvykat na zvláštní pocit, když jim včely bzučí kolem síťky klobouku.
        Na začátku léta byly konečně plásty plné, a tak se učili med z plástů vytáčet a odnesli si domů i sladkou odměnu.

        Že se členové kroužku připravovali na budoucí samostatné včelaření opravdu zodpovědně, to potvrdily i výsledky soutěží, jichž se zúčastnili. V roce 2001 na krajské soutěži ve Vlašimi obsadili dva členové ondřejovského kroužku, Jan Vaněk a Tomáš Povýšil, druhé a třetí místo a byli vysláni do mezinárodního česko-slovenského kola, pořádaného v Bratislavě. Tam nejen soutěžili, ale prohlédli si i Bratislavu, navštívili včelařský skanzen, hydroelektrárnu Gabčíkovo na Dunaji a vyřádili se v termálních lázních ve Sládkovičově. Ani v Bratislavě nám chlapci ostudu neudělali: v soutěži jednotlivců jsme získali 3. místo.

        V následujícím roce se konala krajská soutěž v Jankově u Votic. Tam odjel včelařský kroužek v plné devítičlenné sestavě. I zde jsme obsadili přední místa a odváželi si domů pěkné věcné ceny – potřeby pro včelaření.

        Není divu, že mnozí zatoužili mít vlastní včely, a tak si 6 členů kroužku pořídilo vlastní včelstva. Pod dozorem svého vedoucího a samozřejmě i s pochopením rodičů o ně začali pečovat a koncem loňského léta už vytáčeli vlastní med.

        Loňská zima způsobila v celé republice mimořádně velké ztráty včelstev – v našem kraji jich nepřežila zimu téměř polovina. Ztráty postihly i některé mladé ondřejovské včelaře, ale to je neodradilo. Získali nové roje od těch šťastnějších a pokračují v práci i nadále.
        V roce 2003 byla uspořádáním krajského kola soutěže včelařských kroužků pověřena ondřejovská skupina. Na soutěž na domácí půdě se chlapci připravovali nejen u svých včel, ale aby se u nás hostům líbilo, natřeli autobusovou čekárnu a také lavičky kolem ní. S organizační přípravou soutěže jim pomáhali někteří dospělí ondřejovští včelaři.

        Na soutěž se sjely včelařské kroužky z celého Středočeského kraje. Účastníci před náročnou porotou prokazovali nejen teoretickou znalost života včel a také třeba nektarodárných bylin a stromů, ale museli prokázat i manuální zručnost, například při stloukání včelařských rámků. Tři nejlepší (z toho byli dva ondřejovští, Jan Vaněk a Jan Vávra), postoupili do celostátního kola, které se konalo ve včelařském učilišti v Nasavrkách, kam přijeli i nejlepší mladí včelaři ze Slovenska. V soutěži prokazovali znalost včelařské praxe na maketách úlů, ale mohli sledovat i pohyb živých včel ve skleněném úlu. Za účast v soutěži byli odměněni návštěvou hřebčína ve Slavonicích a zájezdem do Špindlerova Mlýna.
        Děkujeme vedení Základní školy v Ondřejově za to, že nám poskytlo prostory pro uspořádání soutěže, i paní Šálové, že pro všechny účastníky připravila výborný oběd. Naše díky patří i obecnímu úřadu za finanční podporu a Astronomickému ústavu, který na závěr soutěže umožnil všem jejím účastníkům prohlídku hvězdárny.

B. + B.               Ladův kraj.

        Ladův kraj je dobrovolný svazek dvaceti obcí ležících ve správním obvodu Říčan. Kromě Ondřejova jsou dalšími členy tyto obce: Čestlice, Hrusice, Kaliště, Klokočná, Kamenice, Kostelec u Křížku, Kunice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Nupaky, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice.
        V současné době se zpracovává plán dlouhodobé strategie rozvoje tohoto mikroregionu.Jsou vytypovány čtyři problémové okruhy strategie rozvoje. Je to cestovní ruch a kultura, technická, dopravní a správní infrastruktura, životní prostředí a občanská vybavenost. V rámci těchto okruhů se připravují individuální projekty, které mohou být velmi zajímavé i pro jednotlivé podnikatele na území všech členských obcí. Z připravovaných projektů můžeme uvést např. Vybudování sítě informačních míst v každé obci, Podpora společenských, kulturních a sportovních aktivit, Gastronomie Ladova kraje, Po stopách Josefa Lady, Stylová restaurace a základna pro turistiku, Dětská a sportovní víceúčelová hřiště, Zřízení psího útulku a mnoho dalších. V každé obci se bude hledat prostor pro zřízení informačního místa, nebo se budou hledat restaurace, které by měly splňovat společně daná kriteria a tyto budou propagovány v turistických brožurách, kde Ladův kraj bude garantem určité úrovně poskytovaných služeb. Bylo by vhodné, kdyby se místní podnikatelé měli zájem zapojit do tohoto společného programu, neboť vzhledem k atraktivitě našeho kraje lze předpokládat růst zájmu turistů a tedy i jejich potencionálních zákazníků. Naše obec má svoji jistotu v zájmu turistů o hvězdárnu. Bylo by smutné, kdyby se zde nenašla žádná restaurace, která by byla zapojena v některém z připravovaných projektů. V některém z dalších vydání Ozvěn budeme podrobněji o záměrech Ladova kraje informovat.Společenská rubrika

Jubilea – leden 2004
Bumbová Šárka, Ondřejov 75 let
Valníčková Miluše, Ondřejov 75 let
Císař Robert, Třemblat 90 let
Štádlerová Marie, Třemblat 81 let
Anděl Václav 75 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Narození
Manželům Jiřímu a Michaele Kouckým se narodil syn Jan.
Přejeme mu do života hodně štěstí a radosti.

Úmrtí

Jiří Šípal

Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Zároveň děkuji paní Jiřince Klokočníkové za jeho předání.
Emilie Micková

Srdečně děkuji Obecnímu úřadu v Ondřejově za milé blahopřání k mým narozeninám a také za pěkný dárek, který mi předala a také blahopřála paní A.Sadílková.
František Císař

Děkuji Vám za milé přání a pozornost k mým dnešním narozeninám, které mi dnes předala paní Klokočníková.

Ráda bych při této příležitosti zdůraznila, že je to právě půl století, co jsme se do Ondřejova přistěhovali a stali se zdejšími občany.
Miluše Valníčková

Co se psalo do obecní kroniky před 70 lety.

Rok 1934.
        Povětrnost
        Měsíc leden jest málo vydatný na srážky, většinou mrzne na holo. Začátkem února napadlo 30 cm sněhu, který brzy taje, avšak hluboko promrzlá půda nepřijímá vláhu a voda z polí odtéká. Prameny jsou vyschlé. Vegetace nastálým oteplením začíná již v březnu a v druhé polovině března seje se oves, ječmen a mák.
(pokračování počasí v roce 1934 v dalších Ozvěnách)

        Místní organizace a spolky:
1. Organizace strany republikánské (zemědělské). 60 členů. Předseda – Josef Kroupa, č.p. 94
2. Místní sdružení republ.dorostu, též sídlo okrsku. 30 členů. Předseda – Václav Šebl ml. č.p. 6
3. Organizace strany Nár.sociální jednota malozemědělců. Předseda – Václav Čihák – č.p. 122
4. Okresní Selská Jízda na Černokostelecku se sídlem v Ondřejově má 3 okrsky: I.Ondřejov, II. Mukařov, III. Nučice. Celkem 240 členů. Předseda – starosta Václav Šebl st. č.p. 6
5. Sbor dobrovolných hasičů, 36 členů, starosta Václav Šebl st., č.p. 6
6. Tělocvičná Jednota Sokol, 80 členů, starosta – Václav Šebl st., č.p. 6
7. Vlast.dobroč.obec Baráčníků, 120 členů, rychtář Josef Zeman, č.p. 157
8. Jednota legionářů se sídlem v Ondřejově (pro Ondřejov a okolí), 23 členů, předseda – Jaroslav Procházka, č.p. 58
9. Okrašlovací spolek, 80 členů, předseda František Šenych, č.p. 17
10. Sportovní klub (S.K.Ondřejov), 43 členů, předseda Josef Medřický, č.p. 109
11. Spolek smíšených živností, předseda František Šenych, č.p. 17
        Chtěli bychom zveřejnit podobný aktuální přehled spolků na území naší obce za rok 2004.

 

 

 

 

pata.png