Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic.

Internetové vydání říjen 2003


Zprávy ze zastupitelstva a rady obce

Rada schválila příspěvek 7 000 Kč chatařům v Důlích na opravu komunikace. Schválila také příspěvek 1 266 Kč hasičům v Ondřejově na nákup sportovních pohárů pro akci Memoriál Jiřího Kulhánka.
Byla zahájena rekonstrukce dvora za základní školou. Dvůr bude oddělen od kostelní zahrady šikmou stěnou z tvárnic, které se zaplní půdou a osází květinami, při této stěně budou také lavičky. Podél stěny se buduje zpevněná dlážděná cesta, po které se bude do kotelny navážet palivo. Zbytek dvora bude také vydlážděn, aby děti mohly o přestávkách bez přezouvání vyběhnout ven, hrát tam hry apod. Květinová stěna bude současně sloužit i při výuce pěstitelských prací. O cenovou nabídku byly požádány tři firmy, nejnižší nabídku 375 000 Kč předložil pan Jaroslav Švarc ze Zvánovic. I tato nabídka však překračuje částku 200 000 Kč, s kterou jsme v rozpočtu na tuto akci počítali. Proto se letos udělá jen stěna u kostelní zahrady, příjezdová cesta a terénní úpravy zbytku dvora. Dláždění zbytku dvora se dodělá příští rok.
Rada požádala osadní výbor v Turkovicích, aby se vyjádřil k tomu, zda je nutné, aby obec i nadále poskytovala příspěvek 12 000 Kč ročně prodejně potravin v Turkovicích.
Mateřská škola požádala o zvýšení poplatků za děti o 50 Kč měsíčně. Rada tento záměr schválila a předloží ho zastupitelstvu, které o něm definitivně rozhodne.
Správa a údržba silnic Kutná Hora nás informovala, že na rok 2004 je (pod pořadovým číslem 14 podle důležitosti) plánována oprava silnice od Senohrab ke křižovatce Hrusice-Turkovice, tj. pod dálničním mostem. Rekonstrukci dlážděné části Choceradské ulice v Ondřejově zatím neplánují.
Jak už jsme psali v minulém čísle Ozvěn, v posledních létech se kvůli rozmarům počasí víc a víc objevují problémy s dešťovou kanalizací a vůbec odvodem dešťové vody. Voda ze západní strany Ondřejova je odváděna podél ulice Na Žlábku pod fotbalovým a tenisovým hřištěm. Při větších deštích tam podemílá vozovku a zaplavuje některé stavby. Starostka dala udělat kalkulaci, kolik by stálo zatrubnění příkopu podél cesty a převedení vody pod cestou na jihovýchodní stranu, kde by už mohla volně odtékat do potoka. Ukazuje se, že nejvíc z toho, přes 175 000 Kč, by stál nákup betonových trub. Proto se pokusíme využít betonové trouby, které jsou zatím uloženy okolo Seradovského rybníku jako bezpečnostní obtok a které budou při rekonstrukci rybníku vybagrovány (místo nich bude podle projektu jen otevřený příkop, který odvede vodu stékající z polí, ještě než by vtekla do rybníku).
Rada se také zabývala tím, jak zefektivnit provoz hasičských zásahových jednotek. V současné době máme dvě takové jednotky, v Ondřejově a v Turkovicích, obě pracují velmi dobře a pro obec jsou velkým přínosem. Obec ale nemá dost peněz na to, aby obě dvě tyto jednotky kvalitně vybavila potřebnou technikou. Stálo by tedy za úvahu, jestli by nebylo lepší spojit síly obou jednotek a místo dvou sad techniky pořídit jednu, ale kvalitnější a v potřebném počtu. Protože to je otázka, kterou je třeba projednat především s hasiči samými, zřídila rada za tímto účelem pracovní skupinu, v které jsou zastoupeni ondřejovští i turkovičtí hasiči i členové rady.
Zasedání zastupitelstva dne 28. srpna schválilo úpravu obecního rozpočtu na letošní rok. Hlavním důvodem byl mimořádný příjem z prodeje akcií STE ve výši přibližně 1,8 mil. Kč. Zastupitelstvo také schválilo zprávu o plnění rozpočtu za první pololetí 2003.
Další záležitostí, kterou se zastupitelstvo zabývalo, je pojmenování ulic v Ondřejově. Byla předložena řada návrhů na názvy nových ulic a zastupitelstvo vyzvalo všechny občany Ondřejova, aby se k nim vyjádřilo. Návrhy jsou i s mapkou vyvěšeny na obecní desce na náměstí. Po veřejné diskusi bude zastupitelstvo o nových názvech hlasovat na svém příštím zasedání.
Starostka pak seznámila zastupitelstvo se záměrem větších investičních akcí pro volební období 2002-2006. Jde o opravu Seradovského rybníka, o vybudování kanalizace ve Školní a Choceradské ulici, o úpravy východní strany náměstí v Ondřejově, rozšíření veřejného osvětlení, opravy místních komunikací a chodníků a dokončení hasičáren v Turkovicích a Třemblatech. Oprava Seradovského rybníka je ovšem závislá na tom, jestli dostaneme státní dotaci.
Martin MacháčekInformace ze stavební komise

Pokud právě uvažujete o vybudování studny na svém pozemku, pak jsou následující řádky určeny právě Vám. Prvním krokem může být průzkumný vrt za účelem zjištění vydatnosti uvažované studny. Průzkumný vrt jako takový nepodléhá povolení k nakládání s vodami. To je nutné až v řízení o povolení studny. Musíte si nalézt firmu, která má oprávnění podle zák.č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších zákonů. Tato firma je povinna oznámit záměr průzkumného odboru životního prostředí MěÚ v Říčanech a zdejšímu obecnímu úřadu. Ze zkušeností vím, že obvykle stavebník oznámí tuto skutečnost pouze zdejšímu úřadu.
Firma by měla rovněž informovat příslušný báňský úřad. Pokud zjistíte, že voda na pozemku je a vy se rozhodnete vybudovat studnu, obrátíte se na stavební úřad v Mnichovicích s žádostí o vydání územního rozhodnutí a teprve následně po získání pravomocného územního rozhodnutí požádáte o stavební povolení na stavbu vodního díla – studny a o povolení k odběru podzemní vody u stavebního odboru Městského úřadu v Říčanech. A pak už můžete konečně stavět.
Jm
Vzpomínková slavnost k výročí ondřejovského pomníku dne 27. října 2003 v 17 hodin ve škole.Názvy ulic v Ondřejově

Jak už jsme psali v minulém čísle Ozvěn, zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, zda a jak pojmenovat některé ulice v Ondřejově. Až dosud byl ve jménech ulic trochu zmatek. Například adresu Na Horce měli nejen lidé, kteří bydlí na samotné Horce, ale i všichni od Šebláku až k tenisovým kurtům. Hodně velká byla i oblast, kde se uváděla adresa Na Křížku. Snad největší zmatky byly ale okolo ulice pojmenované po zakladateli hvězdárny. Především byly dvě podoby názvu této ulice: jednak Dr. Friče, jednak Fričova. Oblast, kde se tyto názvy v adresách vyskytovaly, sahala od paneláku až po budovu, kde sídlí ředitelství Astronomického ústavu. A například v paneláku měli někteří lidé v občance adresu Fričova, jiní Dr. Friče, ještě jiní Pražská, a konečně někteří neměli v údaji o trvalém bydlišti uvedenu žádnou ulici.
Možná vám jména ulic v malé obci nepřipadají tak důležitá, konec konců pošťačka ví, kde bydlíte. Jsou však vážné důvody, aby v pojmenování ulic pořádek byl. Především do Ondřejova už často přijíždějí lidé, kteří to tu neznají. Koupíte si například ledničku a necháte si ji dovézt domů. Uvedete-li jako adresu Na Horce, musíte v obchodě ještě nakreslit plánek, jinak šofér váš dům nenajde. Zásilková služba má něco doručit na adresu Josef Novák, Na Křížku 333; šofér pak musí zastavovat náhodné kolemjdoucí a vyptávat se, kde bydlí ten Josef Novák. Na starousedlíka se ještě většinou doptá, ale v celé oblasti Křížku se staví nové domy a pole na vrcholu Křížku se parcelují. Jestliže tam Josef Novák nedávno postavil, tak ho ještě skoro nikdo nezná a zásilková služba buď stráví hledáním hodinu, nebo odjede i se zásilkou zpátky.
Pojmenování ulic by se tedy dřív nebo později muselo stejně udělat. A čím později, tím hůř, protože stále se lidé přihlašují k trvalému pobytu, rodí se, ženy se vdávají, a při tom všem je lepší, když už se do nové občanky nebo na rodný list napíše nové jméno ulice.
Ze všech těchto důvodů tedy zasedání zastupitelstva obce dne 6. 10. schválilo názvy některých ulic. Vyskytly se i návrhy na přejmenování některých existujících ulic, především Družstevní a náměstí 9. května. Určité důvody pro přejmenování byly, ale právě proto, aby se lidem nepřidělávaly problémy, se zastupitelstvo rozhodlo, že tato jména měnit nebude.
Další ulice, jejichž název se nemění, jsou Pražská, Choceradská, Turkovická, Sukdolská, Na Horce a Na Křížku; ale poboční ulice, které z nich vycházejí, už budou mít samostatná jména. Místo ulice dr. Friče se bude užívat jen Fričova.
Ulice Na Horce vychází jako dnes z náměstí u fary a pak dělá smyčku okolo celé Horky (okolo Kubašků, Kleczků, Hausarů, Valníčků a Sedlmajerů). Z ní odbočuje ulice Lesní (od Hausarů přes obecní les ke Staňkům) a ulice Sportovní (od Valníčků okolo fotbalového hřiště až ke mlýnu). Ze Sportovní ulice odbočují ulice Na Hřišti (nad fotbalovým hřištěm k Procházkům) a ulice Pod Hřištěm (od Šafrů okolo tenisových kurtů až k hvězdárenské čističce).
Na Šebláku vede dolů ulice Jižní (od Kleczků do Sukdolské), z ní odbočují ulice Krátká (k Tesaříkům) a Zahradní (od Žďárských kolem Kocourků k Šeblům).
Z ulice Sukdolské odbočuje směrem k čističce ulice Luční, na druhou stranu ulice U Bytovek, pak ulice Strmá (od Rečků k Havránkům) a ze samého konce Sukdolské okolo bývalých hvězdárenských chatiček jde ulice Pod Horkou.
Ulice Seradovská začíná z Choceradské ulice proti Pavlasům a pokračuje přes Kopánek až k rybníku Seradov. Ulice U Kampeličky vede z náměstí od Kampeličky kolmo k ulici Na Křížku.
Ulice Na Křížku jde z Kopánku od Sadílků k Řehákům a pak dělá smyčku okolo Hejmů, Lanžhotských, chaty Nejedlých, nahoru podél dnešních chat na okraji pole a okolo Znamenáčků a Vycpálků zpátky k Řehákům. Z ulice na Křížku odbočují ulice Na Výsluní (od Macháčků směrem dolů a pak doleva), pak Nad Seradovem (od Horáků ke Svobodům) a Borová (od Turnerů na vrchol Křížku). Na vrcholu Křížku vedou mezi chatami ulice Ořechová (první od jihozápadu, slepá), Vřesová (prostřední) a už zmíněná Borová (dolů k Turnerům).
Ulice K Votavce vede z Turkovické kolem Beránků, Votavky k Janovským. Z ní vychází ulice U Pily od Kabeláčů k pile a do Pražské.
Ulice Nušlova vychází u pily z Pražské a jde nahoru okolo lomu pod hvězdárnou a pod Pecným až k dvoumetrovému dalekohledu. V zatáčce z ulice Pražské vychází ulice Pod Mandou kolem Kašpárků nahoru. Ulice Fričova vychází z Pražské od Matějčků a jde kolem garáží, Agrobazaru až k hlavní budově Astronomického ústavu. Z Pražské hned za ní odbočuje ulice Guthova (okolo DFA a pak podél paneláku).
Z Fričovy odbočuje doleva ke Kauckým ulice Na Šibeničkách, pak doprava ulice Průběžná (okolo obecního úřadu až ke Školní), nad ní ulice K Výstavišti (od Medřických k výstavišti chovatelů).
Ulice Školní začíná jako dnes na náměstí a pokračuje okolo Páleníků a bývalé mateřské školy k ulici Fričově. V zatáčce u Páleníků z ní směrem na Křížek odbočuje ulice Větrná (dnes je to jen polní cesta, ale už se na ní staví). Silnice směrem ke Kostelním Střimelicím se od zatáčky pod bývalou školkou jmenuje Střimelická (s krátkým i). Z ní směrem ke kotelně vychází ulice Na Bělidlech.
Připomínáme, že podle nových pravidel českého pravopisu se v názvech ulic po předložkách píše vždy velké písmeno, tedy např. U Pily, U Bytovek apod.
Mapka, na které nové názvy ulic najdete, bude vyvěšena na obecní nástěnce na náměstí.
Nakonec jednu dobrou zprávu pro ty, kteří by se změn obávali. Pro velkou většinu lidí neznamená nové pojmenování ulic žádnou práci. Jestliže někdo má v občance, že bydlí třeba Na Horce, a dnes se jeho ulice jmenuje Jižní, nemusí si hned vyřizovat výměnu občanky. Prostě se o to nestarejte, dokud vám nějaký úřad neřekne, že si musíte občanku vyměnit. Nebudete-li třeba žádat o pas nebo o živnostenský list, asi to po vás nikdo chtít nebude.
Martin MacháčekChystá se úprava jízdních řádů……

Na obecní úřad jsme obdrželi návrh jízdních řádů linek 383, 393, 490. Navrženy jsou následující změny:
1. Na lince 383 pojede v pracovní dny ze zastávky "Ondřejov náměstí" nový spoj v trase "Ondřejov Skalka" ve 13.40 hodin. Nahrazuje školní spoj linky 393 s odjezdem ve 13.13 hodin.
2. Na lince č. 393 bude zrušen přímý spoj s odjezdem ze zastávky "Skalka" v 7.10 hodin do Ondřejova. Tento spoj bude veden ze zastávky Mukařov v 8.09 hodin s přestupem od linky 387 (Skalka odjezd 7.30 hodin)
3. Z důvodů úpravy jízdních dob dochází k drobným časovým posunům u některých spojů linek 383 a 393.
4. Na základě úpravy poloh vlaků ČD na trati 221 ve Strančicích dochází k časovému posunu spojů tak, aby zůstaly zachovány všechny přestupové vazby.
5. Spoj linky č. 490 odjíždějící ze zastávky "Ondřejov náměstí" ve 13.41 hodin ve směru Strančice nádraží bude posunut na 14.07 hodin.
Po schválení navržených úprav a nabytí jejich platnosti budou jízdní řády opět vydány v Ozvěnách.Tři čtvrtě století od odhalení ondřejovského pomníku padlým

Pomník na náměstí v Ondřejově byl odhalen před 75 lety, k desátému výročí vzniku Československé republiky. Jak se praví v dokumentu, který byl uložen v jeho kopuli. “v těchto památných dnech všeobecného radostného nadšení vzpomínali jsme našich bratří, kteří ve službách nepřátel národa, Habsburků, proti své vůli trpěli a umírali, i těch, kdož obětovali svůj život pro vlast a kteří nedočkali se slavného vzkříšení národa”.

Pomník byl postaven podle návrhu architekta Otto Rothmayera, žáka slavného architekta Pražského hradu Josipa Plečnika. Kamenická práce, kterou provedl Jan Formánek z Krhanic, stála 22 100 Kč, měděné desky a koule stály 4 300 Kč. Nalámání červeného kamene a výstavba požární nádrže pod pomníkem, kde předtím stál husí rybníček, stálo přibližně 10 000 Kč, všechno dohromady tedy asi 36 400 Kč. Podle poměru výdělků můžeme zhruba počítat, že tehdejší koruna byla asi jako 20 korun dnešních, pomník by tedy na naše peníze stál přibližně 700 000 korun.

Jak byla stavba financována? Obec přispěla necelým tisícem korun, tedy poměrně malou částkou. (Nebylo to proto, že by snad byla tak chudá, ale v několika předcházejících letech měla velké výdaje: vybudovala silnici ke Kostelním Střimelicím za 150 000 Kč, silnici k Senohrabům za 190 000 Kč a budovu staré pošty za 160 000 Kč — dnes je tato budova součástí školy.)
Daleko víc se sebralo mezi lidmi a ve spolcích. Například pražský Spolek rodáků a přátel městečka Ondřejova přispěl částkou 12 000 Kč, třetinou celkového nákladu. Mezi ondřejovskými rodáky bylo tehdy dost lidí, kteří měli v Praze pěkné postavení a kteří svou rodnou obec mohli štědře podpořit.

S tím souvisí i příspěvek 610 Kč, který na pomník věnovala Kancelář prezidenta republiky “k uctění zesnulého J. Svobody, otce v. o. rady v Kanceláři”, jak praví dokument. Továrník Josef Frič, zakladatel hvězdárny, přispěl částkou 500 Kč. Další příspěvky poskytly spolky: Dorost republiky, Sokol, hasiči a legionáři dohromady 2000 Kč, Kampelička 2000 Kč a okrašlovací spolek 1000 Kč. Mezi lidmi po obci se vybralo 1714 Kč, taneční zábava “při zájezdu rodáků” dala 1079 Kč a přibližně 2000 Kč vynesla pro nás trochu záhadná “náhrada za zajíce”. Konečně, jak praví dokument, “zbytek převzaly k úhradě místní korporace se spolkem rodáků v Praze”. Opět ten dobrý spolek! My můžeme jen litovat, že už zanikl — v roce 1948 ho zakázali komunisté.
Pomník byl odhalen s velkou slávou. Začalo to průvodem který se ubíral “od obecních luk u Hradových Střimelic celým městečkem a zpět od fary k pomníku.” Průvod zahájila selská jízda, pak šly školní dítky, pozůstalí po padlých, obecní zastupitelstvo, výbor pro postavení pomníku, legionáři, hasiči, Sokol “a ostatní korporace neuniformované”.
Slavnost zahájil předseda okrašlovacího spolku p. Alois Sadílek z čp. 43. Pak promluvili legionář, major generálního štábu Fr. Vejmelka, dr. Svoboda za spolek rodáků a řídící učitel p. Dvořák. Starosta František Chytráček převzal pomník do péče obce a nakonec zazněl zahradní koncert.

Projevy, které byly tehdy u pomníku proneseny, by nám dnes možná připadaly příliš patetické, nadnesené. “Chováme přesvědčení, že pomník, který jsme postavili svornou spoluprací a obětavostí našich občanů, bude trvalým a pietním uctěním památky našich bratří, bude ale také věčně žalovati našeho národa křivdy a utrpení, bude zářným dokladem, že jen z lásky vzájemné a svornosti vyrůstá požehnání.”

Dnes bychom asi mluvili jinak, střízlivěji, ale musíme si uvědomit, že od konce Rakouska-Uherska uplynulo tehdy jen deset let, tedy že to byla čerstvější vzpomínka, než my dnes máme na konec komunistického režimu. Muži, jejichž jména byla na pomníku napsána, zemřeli ve válce, do které šli proti své vůli bojovat za věc, o kterou nestáli. V době odhalení pomníku žili ještě jejich rodiče, sourozenci, děti; ti všichni šli dokonce v prvních řadách slavnostního průvodu. Slova o “křivdách a utrpení” tedy lidé tehdy cítili daleko opravdověji, než by mohly znít dnes nám.

Major Vejmelka při odhalení pomníku řekl: “Slibme si, že tento pomník bude pro nás i naše děti živým svědomím vlasteneckých citů a státních povinností.” Dnes pomník bereme spíš jako pěkný architektonický prvek na ondřejovském náměstí, “vlastenecké city a státní povinnosti” asi v nikom nebudí, ale možná bychom se na něj někdy měli podívat i takto. Jako na připomínku toho, že život neznamená jen vydělávat a užívat si, ale že jsou i nějaké ty “vlastenecké city”: být poctivý, pracovat pro společnou věc, a když je třeba, i pro tu společnou věc nasazovat vlastní kůži. Jako sám generál Vejmelka o 17 let později, když v květnu 1945 bojoval v Praze proti Němcům.


Jak je to s rybníkem Seradov?

Dne 8. září jsme se dozvěděli, že obec může získat finanční prostředky na opravu rybníka Seradov.. Samozřejmě podmínkou bylo splnění spousty "papírových formalit", které zabraly, jak se ukázalo více než měsíc. Nyní tedy můžeme začít a musíme přitom doufat, že počasí bude milosrdné a oprava hráze, obtokového koryta, bezpečnostního přelivu a stavidla bude moci probíhat. Je možné, že některé lokality Ondřejova (cesta k Seradovu) budou zatíženy provozem velkých vozů, blátem apod. Velmi se za to našim spoluobčanům omlouváme, a prosím o trpělivost, bude to dočasné zatížení. Chtěla bych věřit, že se všichni můžeme těšit na příští léto na obnovený rybník - někdo na koupání, někdo na ryby. Držme si proto palce, aby to všechno nedopadlo jinak.
jm


Kruh přátel hudby v Ondřejově

Letos v říjnu vstupuje Kruh přátel hudby v Ondřejově do své již čtvrté koncertní sezóny. Od roku 2000, kdy byl založen, uspořádal v ondřejovském mlýně již dvacet koncertů vážné hudby a několik společenských setkání jeho členů a příznivců. Výbor Kruhu se po celou dobu snažil sestavit program z širokého spektra hudby, tedy od hudby středověké či renesanční až po současnou a pozvat vždy přední interprety. Ondřejovská veřejnost na tuto snahu odpověděla dlouhodobou přízní, vždyť na tak malou obec, jakou je Ondřejov, je průměrná účast sedmdesáti lidí na koncertu velmi neobvyklá.
Pro letošní sezónu jsme se snažili opět připravit zajímavý program, který začíná v sobotu 18. října 2003 klavírním recitálem mladé klavíristky Martiny Merunkové, která přes své mládí již získala řadu ocenění v domácích i zahraničních klavírních soutěžích. Koncerty mladých interpretů byly ondřejovským publikem vždy velmi dobře přijaty, vždyť na pěvecké duo Sibera - Markvartová se vzpomíná dodnes, a proto jsme zařadili na únor 2004 obdobnou dvojici Petr Sejpal a Naděžda Chrobáková. Tyto mladé interprety vybíráme z “Prémiové listiny mladých”, kterou sestavuje odborná komise při “Nadaci Český hudební fond” a která dlouhodobě sleduje nadějné mladé hudebníky. Vrcholem sezóny bude pravděpodobně koncert Janáčkova kvarteta, ale i na ostatní koncerty jsou pozvána významná hudební tělesa. Čeněk Pavlík je houslistou Guarneri tria, které jsme zde již poznali a které patří mezi naše nejvýznačnější tria, Škampovo kvarteto je velmi často možno slyšet v programech rozhlasu a televize a je složeno z velmi nadějných mladých interpretů a Adamusovo trio není nutno představovat, bylo jedním z prvních, které u nás hrálo a rádi je zde znovu přivítáme.
Kromě koncertů vážné hudby pořádá Kruh přátel hudby jako obvykle předvánoční posezení a to v neděli 21. prosince 2003. Letos budou našimi hosty Alfréd Strejček a Jitka Molavcová, kteří mají pro nás připraveno několik možných programů, z nichž si bude možno při prvém koncertu 18. října 2003 vybrat. Hlavním programem bude však jako obvykle volná zábava přítomných a věříme, že mezi námi naši hosté, ostatně jako každý rok, setrvají. Není vyloučeno, že v průběhu sezóny bude program doplněn dalšími akcemi Kruhu, nebo akcemi, na nichž se bude nějakým způsobem podílet.
Závěrem bych chtěl jménem členů a příznivců Kruhu přátel hudby vyjádřit radost z podpory, kterou nám poskytuje obec Ondřejov, Nadace Český hudební fond a Nadace Bohuslava Martinů a věřím, že mezi nás najdou cestu i další občané Ondřejova i okolních obcí. Rádi bychom mezi námi přivítali ještě více mladých lidí a dětí, pro které je poznání vážné hudby vkladem do budoucna. Naše koncerty nejsou určeny jen pro poslech hudby, ale jsou především setkáním lidí, kteří se znají a mají si co říci.
Za Kruh přátel hudby
Jaroslav Ročák, ondřejovský mlýn
JkAerobik žen

Pondělí a středa od 19 hodin v sokolovně v Ondřejově.


Zprávy z ondřejovského fotbalu

V soutěžním ročníku 2003/2004 máme přihlášena pouze dvě mužstva dospělých. “A” mužstvo hraje 3. třídu a “B” mužstvo 4. třídu. Bohužel se nám nepodařilo obnovit činnost družstva žáků. Zorganizovali jsme 2x nábor (konec června resp. konec srpna), ale na tento nábor přišli pouze 4 žáci, kteří projevili zájem hrát fotbal. Takže i když jsme přihlásili družstvo žáků do soutěže, protože jsme věřili, že o fotbal v našem městečku bude větší zájem, museli jsme se omluvit a vystoupit ze soutěže. Jenže každá legrace něco stojí a nás to přišlo na 2000 Kč. Ti žáci, kteří mají o fotbal zájem dostali souhlas k hostování, a tak např. M. Procházka je v Hor. Měcholupech, L. Bőhm – Umbro Říčany, M. Šebek a M. Havránek jsou v Mirošovicích a D. Zadák ve Struhařově. Věříme, že se situace v příštím roce zlepší a družstvo žáků v Ondřejově bude.
V mistrovské soutěži dospělých je po 8. kole “A” mužstvo na 5. místě, když na 1. místo ztrácí 6 bodů. Umístění by mohlo být lepší , kdybychom doma zbytečně neztratili 9 bodů: O – Všestary = 1:2, O – Radošovice = 0:3, O – Hrusice = 3:4. V “A” mužstvu se objevily nové tváře: Do branky se vrátil Pavel Kratochvíl, Martin Routa přišel ze Solidarity – hostování do 30.6.2004. Michala Řípu jsme získali na přestup z Horních Měcholup. Na hostování odešel Martin Varga (Louňovice 31.12.2003).
“B” mužstvo je před posledním mistr. zápasem na 3. místě, když na vedoucí Čestlice (se kterými se utká v posledním mistr. podzimním zápase ztrácí 9 bodů.
“A” mužstvo také hraje Pohár OFS. V předkole porazilo Mukařov, v 1. kole Louňovice a 28. října 2003 se ve 14,30 hodin utká o postup do semifinále s Kostelcem u Křížku. Vítěz Poháru OFS obdrží od svazu finanční odměnu 10 000 Kč. Mají tedy naši fotbalisté dobrou motivaci.
Na našem hřišti jsme také mohli vidět fotbalisty Slavie Praha “B”, kteří u nás hostují a hrají zde svá mistr. utkání. Ondřejovský vzduch jim svědčí, protože 3x vyhráli a 1x hráli nerozhodně. 26. října hrají svůj poslední podzimní zápas, na který zveme všechny příznivce. Výkop je v 10,30 hodin.
Také “Stará garda” se činí a v 9. ročníku “Posázavské ligy” je zatím na druhém místě. Poslední zápas hraje v sobotu 1. listopadu od 14,30 se Slavií Louňovice. I na tento zápas srdečně zveme naše fanoušky.
Ing. Jan Kőlbl,
předseda fotbalového oddíluPozvánka do kurzů tance pro dospělé

MěKS Říčany a taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou Vás zvou do kurzů tance pro dospělé. Začíná se v pátek 17.10.2003 ve 20.00 hodin v sále MěKS Říčany, ul.17. listopadu 214. Schůzky jsou jednou za 14 dní od října 2003 do března 2004. Přihlásit se mohou páry všech věkových kategorií, které již absolvovaly základní taneční kurzy. Kurzovné za pár činí 2.500,-Kč a je možné ho zaplatit v kanceláři MěKS Říčany - pokladní hodiny denně od 8.00 - 15.00 hodin do 16. října 2003.
Dotazy na telefon 323 602 456.Opožděné ohlédnutí a nebo předčasné starosti ?

Vážení spoluobčané,
je to poněkud komické, když na rozhraní léta a podzimu píši ještě o vánoční muzice, ale jak z dalšího vyplyne, i toto zpoždění má svůj smysl.
Ondřejovští muzikanti hráli a zpívali na dvou předvánočních koncertech a čtyřech mších, což representuje velké množství času věnovaného ušlechtilé zálibě a smysluplné práci. Tomuto tematu jsou věnovány následující řádky.
Předvánoční program jsme zahájili 12.12.2002 v Říčanech na koncertě ve prospěch Léčebny dlouhodobě nemocných Vojkov (LDN), která jej také v Kulturním domě v Říčanech pořádala.
Koncert měl tři části - výstavu fotodokumentace o rekonstrukci a výstavbě LDN, vystoupení profesionálů Felixe SLOVÁČKA (dechové nástroje) a Mariny GROCHOVSKÉ (klavír) se zajímavým a pestrým programem a konečně provedení České mše vánoční Jakuba Šimona Jana RYBY (1765 - 1815), jejíž plný název zní “Missa Solemnis festis nativitatis Domini Jesu Christi accomodata in linguam Bohemicam”.
Na interpretaci mše se podíleli členové Collegia 419 z Prahy a volně sdružení muzikanti z Ondřejova a ze širokého okolí, vesměs spojení přátelskými a kolegiálními svazky. Soubor jako celek podal pozoruhodný výkon, s významným podílem sólistů z Collegia 419, nevelkého, ale dobře znějícího sboru a sehraného orchestru. Zvláštní pochvalu zasluhuje srozumitelnost zpívaných textů, dynamika a výraz podřízený zbásněnému ději a hlavně spontánní přednes se zřetelným prožitkem každého účinkujícího. Již po prvních taktech a zvolání “Hej mistře...” posluchači i muzikanti navázali na skvělou atmosféru panující v koncertním sále po první polovině koncertu a vzájemně se obohatili pozorností i hudebním prožitkem.
Organizační stránku brilantně zajistili pracovníci LDN pod vedením paní Mgr. Márii VÁCHALOVÉ za přímé podpory vrcholového managementu. Zmíněné tři programové okruhy byly péčí zdravotnického personálu léčebny doplněny vánočním pečivem pro každého návštěvníka i účinkujícího. Zvláštní pozornost vzbudila bohatá a vkusná výzdoba sálu Kulturního střediska. Výstava fotodokumentace informovala o pozoruhodných výsledcích dvouletého úsilí věnovaného transformaci bývalé LDN na moderní zdravotnické zařízení s rozsáhlými rehabilitačními možnostmi, které trvale vyvíjí pan primář MUDr.Jiří MED se svými spolupracovníky. Výstava vzbudila náležitý zájem návštěvníků a zřejmě přispěla nejen k dobrému finančnímu výsledku, ale i k oprávněné radosti z díla, které se daří a je prospěšné spoluobčanům našeho regionu.
Druhým koncertem bylo vystoupení v Kulturním domě v Ondřejově 21.12.2002, jehož výtěžek byl věnován ve prospěch Dětského domova ve Stránčicích.
Začátek koncertu byl již tradičně věnován koledám, které mají odvést pozornost publika od předvánočního nákupního šílenství, od obav ze spáleného pečiva a osudu kapra ve vypuštěné vaně a dalších katastrof. Již téměř tradiční poznámka o tom, že “Z původního ráje zbyly na Zemi jen tři věci - květiny, muzika a dětské oči” připomněla přítomným pravý smysl Vánoc - totiž pokusit se alespoň na chvíli ráj ve svém okolí vytvořit. Pak byla uctěna památka kolegů, kteří odešli hrát a zpívat “na kůry andělské”, jejichž počet bohužel s přibývajícím časem stále roste.
Díky sponzorům a převeliké péči spoluorganizátorů bylo zajištěno obvyklé občerstvení horkým punčem a kouskem vánočky.
To vše dodalo či povzbudilo chuť účinkujících, aby ze sebe vydali vše a stimulovalo naše stálé návštěvníky k vytvoření srdečné pohody naplňující Betlémskou výzvu “Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle”.
Po předvánočních koncertech byla zmíněná mše zahrána v kostelích při půlnoční v Ondřejově, na Boží Hod vánoční pouze s varhanním doprovodem v Hrusicích, o den později na sv. Štěpána večer v Mnichovicích a konečně 5.1.2003 v Říčanech.
S radostí konstatuji, že letos nebyly žádné potíže s obsazením sólistů, instrumentalistů a sborových zpěváků, takže všechna vystoupení mohla proběhnout v klidu a se soustředěním na co nejlepší výkon. To se také v plné míře podařilo, takže mi nezbývá, než stále děkovat všem účinkujícím za jejich obětavost, trpělivost a značnou míru tolerance při plnění mých přání. Ještě jednou všem děkuji.
Budiž mi dovoleno konstatovat, že jsem v rámci mší i koncertů prožil opět - již několik desetiletí se opakující - vánoční zázraky. Večer před koncertem v Říčanech nebylo prodáno ani 100 vstupenek, což dávalo pouze jakousi záruku, že nebudeme “hrát přesilovku”. Nejsme organizované těleso a konkrétní koncertní sestava je připravena na základě příslibů klíčových muzikantů (sólisté, varhaník, hráči z orchestru, zpěváci, atd.) a řada přátel přijde podle svých možností “ad hoc”. Tím je obsazení vždy zatíženo značnou nejistotou. Když se před vystoupením sejdou všichni potřební instrumentalisté a dostatečně obsazený sbor, je první polovina zázraku dokonána. Druhá polovina pak spočívá v úplně vyprodaném sále. V Říčanech přišlo přes 200 posluchačů, u nás kolem 60. Finančním výsledkem obou dobročinných koncertů byla částka 20 000 + 6 650 Kč. Je to málo nebo hodně ? Leckomu se může zdát uvedená částka nevelká, zejména v porovnání s částkami, se kterými se setkáváme při nákupu zdravotnické techniky a při financování zdravotnických služeb a výkonů. Do hry zde však vstupuje poněkud jiný aspekt. Znovu - a po kolikáté již ? - se prokázalo, že lidé - a nejenom kolem Vánoc - jsou připraveni ocenit dobrou věc a přispět na ni, zejména když vědí, že jejich dobrá vůle nebude zneužita. Kromě toho víme, že i moře je složeno z kapek. Takto interpretováno, je zmíněná částka vizitkou účinkujících i návštěvníků jako lidí dobré vůle, kteří ji prokazují svými činy.
Závěrem mi dovolte, abych formuloval následující prosbu či přání. Koncert v Ondřejově byl od r. 1989 čtrnáctým a díky obětavé spolupráci muzikantů zde diriguji tuto mši od r.1977. Snad tedy lze již mluvit o dobré tradici. Objektivně konstatuji nejen stále stoupající úroveň naší interpretace, ale i počet veřejných vystoupení. A to je první limitující faktor pro nejbližší budoucnost. Bývalí studenti mají již své rodiny a tedy i množství dalších povinností a mnoho z nás hraje či diriguje v dalších souborech, takže Vánoce se povážlivě zaplňují tím, co má být zdrojem užitečného odpočinku, je-li podáváno v malých dávkách.
Druhým faktorem je skutečnost, že každým rokem jsme (zpravidla) o rok starší a začínám pociťovat, že je potřeba, aby se naše řady intenzívněji začaly rozšiřovat o kolegy a kolegyně, kterým je nyní tolik, kolik bylo nám, když jsme začínali. Kupodivu je to již rozdíl jedné, případně i dvou generací.
Chrámová hudba má v Čechách mnohasetletou a v nejlepším slova smyslu lidovou tradici, jak o tom svědčí bohaté archivy rukopisů a předlouhá řada známých a bohužel i zapomínaných či zapomenutých skladatelů, zejména z řad kantorů. Jejím pěstováním je podporována v poslední době tolik vzývaná “národní identita” a další pozitivní jevy související s naším místem v Evropě. Bylo by absurdní myslet si, že úsilí věnované tomuto fenomenu v naší obci je nevýznamné. Naopak, každý počin, který přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů, má nezměřitelnou hodnotu, protože přispívá k pozitivnímu prožívání a obohacení toho nejcennějšího, co na světě je - totiž lidského života.
Velice uvítám návrhy z vašich řad na racionální řešení zatím latentních problémů. Radikální návrh znamená omezit v tomto roce koncertní program. Je to možné řešení, ale na druhé straně si představuji naše věrné publikum, kterému bych tímto rozhodnutím připravil zklamání. Nejlepší řešení vidím v nalezení klíčových účinkujících (sólisté + varhaník) a minimálně poloviny instrumentalistů a zpěváků z místních zdrojů. Budu-li moci dirigovat, rád to udělám, ale pokud to bude chtít někdo další zkusit, samozřejmě mu dám příležitost a možná i nějakou tu radu. S chutí si pak půjdu sednout do orchestru. Takto se mi zdá, že např. před varhanicí, která kromě svého programu s námi odehraje ještě 6 ze 7 vystoupení je nutno se sklonit v úctě a vyvážit ji zlatem. Optimální by bylo, kdyby jeden varhaník s námi odehrál 2 až 3 vystoupení.
Proto vás všechny, vážení přátelé, prosím, zamyslete se nad tím, co píši a hlavně udělejte něco pro to, aby nebylo nutné omezovat program kvůli limitovaným kapacitním důvodům účinkujících. Na přemýšlení máme nyní čas do konce října. Z každodennní praxe plyne, že nejjistější je to, co si zařídíme sami nebo lépe řečeno, budeme mít jen to, o co se vlastním přičiněním postaráme.
Obracím se zejména na hudbymilovnou mládež, která svou aktivitou může oživit obecně prospěšné snažení o vlastní kulturní život v našem regionu. Konkrétně je potřeba doplnit sbor všemi hlasy, přičemž zejména hlasů chlapeckých a mužských je tradičně nedostatek. Já vím, že pustit si reprodukovanou hudbu je nesrovnatelně snazší než se naučit sopránový, tenorový či jiný part, ale stvořit něco vlastním úsilím a překonat nějaké ty překážky má pro život mnohem větší cenu a je, mladí přátelé, dobře zúročitelným vkladem pro vaši budoucnost.
Někdy se rok zdá nekonečně dlouhý a jindy uteče neočekávaně rychle. Pohled na kalendář nás přesvědčuje o tom, že od dalších Vánoc nás dělí mnohem kratší doba než od těch minulých, o kterých jsem psal. Objeví se tedy mezi námi v listopadu při zkouškách nové tváře ? Doufám, že ano.
V Ondřejově v září 2003.
Josef ZICHASpolečenská rubrika

Jubilea – září, říjen
Ročáková Dagmar, Ondřejov 93 let
Vilhelm Václav, Ondřejov 75 let
Dřízhal Antonín, Ondřejov 83 let
Hnízdová Ludmila, Ondřejov 80 let
Matysová Anna, Ondřejov 82 let
Haislová Kazimíra, Turkovice 81 let
Müllerová Božena, Ondřejov 87 let
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!!!

Úmrtí

Ludmila Šeblová
Jaroslav Čihák


Večer s Martinem Kratochvílem

O svých cestách do Nepálu, Tibetu a himálajských velehor bude vyprávět
(po čerstvém návratu ze zatím poslední cesty)
cestovatel a hudebník Martin Kratochvíl.
V rámci večera bude také promítnut jeden z jeho autorských filmových dokumentů.
Koná se v pátek 28. listopadu v 19,30 hod. v ondřejovském mlýně.


Ondřejov 2003

První zářijový víkend se opět po dvou letech v naší obci uskutečnil festival "Ondřejov 2003".
Dvoudenní setkání bylo zahájeno v pátek večerem s dr. Zdeňkem Susou, který hovořil o své pouti z Prahy do Santiaga de Compostela. Jeho zajímavé a příjemné vyprávění, které doplnil promítáním diapozitivů, bylo posluchači odměněno potleskem.
Sobotní koncert se letos po dlouhé době uskutečnil opět v lomu pod hvězdárnou. Protože na stejném místě se před dvaceti lety konaly první koncerty, na které v současnosti navazujeme, pozvali jsme muzikanty, kteří patří ke "kmenovým" ondřejovským hostům. Největší ohlas měli Vladimír Merta, skupina Ejhle, Berani, Jakub Noha Band a především Lídl & Velík (obnovení kapely po 17 letech!!), jejíž vystoupení bylo nejvíce očekáváno. Sešlo se několik stovek diváků, včetně nemála pamětníků prvních ročníků festivalu. Zájem a častý úsměv diváků vzbuzovaly vystavené fotografie z dvacetileté historie festivalu. Odpočinek mohli diváci najít v čajovně nebo okolní přírodě.. Krásným prostředím a ovšem pěkným počasím se zážitek z koncertu ještě umocnil, diváci velmi příznivě přijali také navrácení koncertu na toto jeho původní místo.

 

 

 

pata.png