Obsah

STAVBA ČOV TURKOVICE – LENSEDLY ZAHÁJENA             

Ač bylo staveniště předáno již v prosinci roku 2020, počasí dovolilo samotnou stavbu zahájit až nyní. Zhotovitel – (sdružení firem PORR a.s. a VPK Suchý s.r.o.), zahájil v únoru přípravné práce – vytýčení přesné trasy vedení kanalizace a zřízení deponie pro uložení materiálu. Práce samotné byly zahájeny v týdnu od 1. 3. a to budováním čerpací stanice na konci Ondřejova a čerpacích stanic a gravitační stoky na návsi v Lensedlech. Vzhledem k nepříznivému počasí, které v tomto období panovalo, jsou práce bohužel komplikovány podmáčeným terénem, a to hlavně v poslední spodní části ulice Pod Hřištěm. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem, v jejichž bezprostředním okolí je stavba prováděna za jejich schovívavost a trpělivost a ubezpečit je, že po skončení prací na této části plánované na 28.03., budou všechny dotčené pozemky a komunikace uvedeny do původního stavu, případně pokud by došlo k jejich poškození budou náležitě opraveny. V Lensedlech se souběžně s touto stavbou pracuje na čerpací stanici a gravitačním vedení kanalizace na návsi a dále pak na čerpacích stanicích V dolci a u kontejnerů. Samozřejmě i zde bych chtěl poděkovat, všem, kterých se stavby přímo i nepřímo dotýká, za jejich vstřícnost a ústupky, které musí dělat, aby stavba mohla probíhat bez zbytečných zdržení. Další následující postup prací je uveden v tabulce harmonogramu prací, který je aktuálně sestaven do začátku června a bude s dostatečným předstihem (nejpozději do 15.05.) zveřejněn pro další období. Tento harmonogram může být upravován průběžně v návaznosti na průběh prací a event. komplikace způsobené počasím a dalšími neočekávanými okolnostmi. Dotazy k prováděným pracím, případně k harmonogramu nebo k celé stavbě je možné směřovat na obce tj. Ondřejov – podatelna@obecondrejov.cz, Kaliště – obec@kaliste.eu nebo na místostarostu obce Ondřejov Davida Kvapila – mistostarosta@obecondrejov.cz, tel. 777645762.