Zákaz používání pitné vody pro užitkové účely 

Přísný zákaz používání pitné vody z městského vodovodu  pro užitkové účely

 Vzhledem ke stávajícímu suchému období v červenci 2015 a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích, z důvodu nedostatku vody, nepoužívejte vodu na zalévání či dopouštění bazénů

 

Vodu používejte pouze pro osobní spotřebu.

Zároveň předem upozorňujeme na možnost využití ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ze strany vodoprávního úřadu, kdy vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.Ing. Václav Balvín
Referent
Odbor životního prostředí
Oddělení vodoprávní úřad
Městský úřad Říčany
Komenského nám. 1619/2
tel: 
323 618 263
fax: 323 618 264
e-mail: 
vaclav.balvin@ricany.cz
web: 
www.ricany.cz

pata.png